Komisje

KOMISJA BIOETYCZNA

Do zadań Komisji Bioetycznej należy:

 • wyrażanie opinii o dopuszczalności realizacji eksperymentu medycznego przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i możliwości wykonania projektu,
 • prowadzenie rejestru wpływających projektów eksperymentów medycznych
  i materiałów uzupełniających, jak również podjętych uchwał,
 • przechowywanie dostarczonej dokumentacji eksperymentów medycznych oraz materiałów uzupełniających napływających w trakcie realizacji eksperymentów medycznych,
 • przechowywanie opinii o eksperymencie medycznym oraz opinii o materiałach uzupełniających (jeśli te materiały wymagały przygotowania opinii),
 • przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Warszawie rocznych sprawozdań z pracy Komisji,
 • współpraca z innymi komisjami bioetycznymi,
 • dbanie o właściwe merytoryczne przygotowanie członków Komisji do opiniowania projektów eksperymentów medycznych.

 

Kontakt do Komisji Bioetycznej:
Komisja Bioetyczna przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie
ul. Żołnierska 16 C pok. 202, 10-561 Olsztyn

Obsługa administracyjna:
Paula Jakowszczenko
tel. 89 539-19-29 w.5
e-mail: p.jakowszczenko@hipokrates.org

Skład Komisji Bioetycznej przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w VIII kadencji 2021-2024

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

Pozostali członkowie:

 1. dr n. med. Wanda Badowska
 2. lek. dent. Leszek Dudziński
 3. mgr Roman Jan Grzechnik
 4. dr n. med. Piotr Kocbach
 5. mgr. Elżbieta Najmowicz
 6. ks. dr Marcin Sawicki
 7. adw. Jadwiga Panisko
 8. dr n. med. Tadeusz Peterlejtner
 9. prof. nadzw. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
 10. dr Danuta Radziszewska-Szczepaniak
 11. prof. dr hab. n. med. wet. Józef Szarek
 12. lek. Ewa Wasilewska-Teśluk

Wymagana dokumentacja

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU O WYDANIE OPINII O BADANIU KLINICZNYM:

1. list przewodni;
2. kopię protokołu badania klinicznego zatwierdzonego przez sponsora;
3. kopię zmian protokołu badania klinicznego, zatwierdzonych przez sponsora, jeżeli dotyczy i jeżeli nie są zawarte w protokole badania klinicznego;
4. streszczenie protokołu badania klinicznego;
5. kopię broszury badacza w przypadku badanych produktów leczniczych niedopuszczonych do obrotu na terytorium żadnego z państw członkowskich ICH;
6. pełnomocnictwo udzielone przez sponsora dla podmiotu składającego wniosek do działania w imieniu sponsora wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, jeżeli dotyczy;
7. kopię umowy dotyczącej przekazania niektórych lub wszystkich obowiązków lub czynności sponsora osobie lub jednostce organizacyjnej prowadzącej badanie kliniczne na zlecenie wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, jeżeli dotyczy;
8. wzór formularza świadomej zgody;
9. wzór formularza zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika badania klinicznego związanych z jego udziałem w badaniu klinicznym;
10. wzór pisemnej informacji dla pacjenta;
11. wzór karty obserwacji klinicznej;
12. podpisany i opatrzony datą życiorys badacza wraz z opisem jego działalności naukowej i zawodowej;
13. oświadczenie sponsora albo podmiotu, o którym mowa w pkt 7, albo badacza dotyczące zasad rekrutacji uczestników badania klinicznego, o ile nie zostało zawarte w protokole badania klinicznego;
14. wzór ogłoszenia rekrutacyjnego dla pacjentów;
15. oświadczenie badacza dotyczące wyposażenia ośrodka badawczego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania oraz informację dotyczącą kwalifikacji personelu, który będzie uczestniczył w prowadzeniu badania klinicznego. Jeżeli badanie jest przeprowadzone w dwóch lokalizacjach w ramach jednego ośrodka badawczego, prosimy by w oświadczeniu znalazły się wszystkie czynności jakie będą wykonywane w każdej z nich.
16. informację o rekompensacie, o której mowa w art. 37e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, jeżeli nie została zawarta w pisemnej informacji dla pacjenta;
17. informację o wysokości odszkodowania lub rekompensaty przewidzianych w przypadku ewentualnego uszkodzenia ciała lub zgonu spowodowanego uczestnictwem w badaniu klinicznym;
18. kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza, obejmującej cały okres trwania badania klinicznego, za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego;
19. kopie umów dotyczących prowadzenia badania klinicznego zawartych pomiędzy sponsorem lub podmiotem, o którym mowa w pkt 7, a badaczem oraz kopie umów zawartych pomiędzy sponsorem lub podmiotem, o którym mowa w pkt 7, a ośrodkami badawczymi, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez sponsora albo podmiot, o którym mowa w pkt 7;
20. informację o wysokości wynagrodzenia prowadzących badanie kliniczne, jeżeli nie została zawarta w umowie między sponsorem i prowadzącym badanie kliniczne;
21. informację o gratyfikacjach finansowych, o których mowa w art. 37e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.
22. Oświadczenie dotyczące osób zaangażowanych w badanie kliniczne
Kopie umów dołącza się niezwłocznie po ich zawarciu, nie później niż przed dniem wydania przez Komisję Bioetyczną opinii o badaniu klinicznym.

________________________________________

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA PROJEKTU EKSPERYMENTU MEDYCZNEGO

1. Wniosek głównego badacza oraz firmy monitorującej zawierający następujące oświadczenia:
– braku korzyści materialnych głównych badaczy z wyników eksperymentu medycznego
– sposobie rekrutacji pacjentów do badania (czy będą używane materiały reklamowe, ulotki czy będą to pacjenci z własnej bazy danych głównych badaczy)
– płatnościach dla pacjentów (jeśli tak to w jakiej wysokości i co obejmują)
2. Życiorys głównego badacza (badaczy) w języku polskim.
3. Informacja o ośrodku. . Jeżeli badanie jest przeprowadzone w dwóch lokalizacjach w ramach jednego ośrodka badawczego, prosimy by w oświadczeniu znalazły się wszystkie czynności jakie będą wykonywane w każdej z nich.
4. Informacja dla Pacjenta i Świadoma Zgoda Pacjenta na udział w badaniu klinicznym w języku polskim
5. Wzór oświadczenia osoby poddanej eksperymentowi medycznemu, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z jej udział w eksperymencie medycznym
6. Wzór zgody pacjenta na warunki ubezpieczenia
7. Ubezpieczenie (w przypadku umowy zawartej w języku obcym należy dołączyć pełny tekst tłumaczony na język polski przez przysięgłego tłumacza. Firma ubezpieczeniowa musi posiadać swoje przedstawicielstwo w Polsce)
8. Warunki ubezpieczenia: ogólne i szczegółowe
9. Streszczenie Protokołu Badania w języku polskim
10. Protokół Badania
11. Broszura Badacza
12. CRF, karta obserwacji klinicznej, dzienniczek pacjenta i inne kwestionariusze pacjenta
13. Kwestionariusze dla pacjentów
14. Skale, ankiety
15. Lista ośrodków uczestniczących w badaniu z wyszczególnieniem Komisji Bioetycznych pod które podlegają
16. Umowy dotyczące badania klinicznego zawierane między stronami biorącymi udział w badaniu klinicznym (mile widziane)
17. Zgodę dyrektora ośrodka na przeprowadzenie badania

W przypadku badań z użyciem produktu medycznego:
1. Deklaracja zgodności
2. Numer seryjny urządzenia
3. Certyfikat GMP lub oświadczenie potwierdzające wytworzenie produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokumenty należy złożyć na 14 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji Bioetycznej.

________________________________________

 

WYKAZ DOKUMENTÓW DO BADAŃ WYROBU MEDYCZNEGO

1. List przewodni,
2. Wniosek o rozpoczęcie badania z załącznikiem.
3. Certyfikat bezpieczeństwa wyrobu medycznego.
4. Certyfikat dopuszczenia wyrobu medycznego do obrotu.
5. Streszczenie protokołu badania.
6. Kopia upoważnienia sponsora dla podmiotu składającego wniosek do działania w imieniu sponsora wraz z tłumaczeniem, jeżeli dotyczy.
7. Kopia dokumentu upoważniającego organizację prowadzącą badanie kliniczne na zlecenie, określającego zakres uprawnień i obowiązków tego podmiotu wraz z tłumaczeniem, jeżeli dotyczy.
8. Wzór formularza świadomej zgody, w którym w szczególności powinno by ć zawarte oświadczenie pacjenta, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z jego udziałem w badaniu klinicznym.
9. Wzór pisemnej informacji dla pacjenta.
10. Wzór karty obserwacji klinicznej.
11. Życiorys badacza, w tym opis jego działalności naukowej i zawodowej.
12. Oświadczenie sponsora albo upoważnionego przez niego podmiotu, o którym mowa w pkt 6-7 (albo badacza) dotyczące zasad rekrutacji pacjentów, o ile nie zostało zawarte w protokole badania.
13. Wzór ogłoszenia rekrutacyjnego dla pacjentów, jeżeli dotyczy.
14. Oświadczenie badacza dotyczące wyposażenia ośrodka badawczego w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia badania oraz informację dotyczącą kwalifikacji personelu, który będzie uczestniczył w prowadzeniu badania klinicznego.
15. Informacja o rekompensacie dla pacjenta, o której mowa w art. 37e ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, jeżeli nie została zawarta w pisemnej informacji dla pacjenta.
16. Kopia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza za szkody wyrządzone uczestnikom w związku badaniem.
17. Informacja o wysokości wynagrodzenia badacza, jeżeli nie została zawarta w umowie między sponsorem i badaczem.

Do wniosku składanego do komisji bioetycznej dołącza się kopie umów dotyczących prowadzenia badania klinicznego zawartych pomiędzy sponsorem lub podmiotem przez nie upoważnionym a badaczem oraz kopie umów zawartych pomiędzy sponsorem lub podmiotem przez niego upoważnionym a ośrodkami badawczymi, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez sponsora albo podmiot przez niego upoważniony do działalności w jego imieniu.

Terminy posiedzeń

Najbliższy termin posiedzenia Komisji Bioetycznej:
8 stycznia 2024 r.

KOMISJA KSZTAŁCENIA

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM

Komisja Kształcenia w szczególności zajmuje się:

 • współpracą z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w ramach przyjętej struktury organizacyjnej;
 • współpracą i podejmowaniem wspólnych działań z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • organizowaniem szkoleń, konferencji, zjazdów,
 • przygotowywaniem projektów uchwał, opinii i stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego,
 • monitorowaniem procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych – staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania szczególnych umiejętności;
 • współpracą z organami administracji samorządowej, WMCZP, CEM, towarzystwami naukowymi, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie kształcenia medycznego i prezentacją stanowisk ORL w ramach tej współpracy;
 • zgłaszaniem kandydatów na przedstawicieli i ekspertów ORL do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia medycznego;
 • stworzeniem forum do dyskusji i wypracowania docelowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i zasad jego finansowania;
 • opiniowaniem wniosków podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe dotyczących prowadzenia doskonalenia;
 • prowadzeniem sprawdzianu z prawa medycznego i bioetyki dla lekarzy stażystów.

KOMISJA ETYKI

Przewodnicząca: lek. Maria Dziejowska

Do głównych zadań komisji należy:

 • dbanie o etyczne wykonywanie zawodu lekarza zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej (KEL);
 • ścisła współpraca z rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Rzecznikiem Praw Lekarza OIL;
 • analizowanie problemów związanych z różnymi formami zatrudnienia lekarzy;
 • analizowanie i wydawanie opinii w sytuacjach problemowych dotyczących etycznych aspektów kontaktów lekarz-pacjent, lekarz – media, lekarz – przemysł farmaceutyczny;
 • podejmowanie działań w celu podkreślenia roli zawodu lekarza jako zawodu zaufania publicznego, zasługującego na szacunek dysydentów i społeczeństwa.

KOMISJA AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

Przewodniczący: dr n. med. Robert Budkiewicz

Komisja Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej zajmuje się:

 • udzielaniem pomocy w rozwiązywaniu problemów lekarzy pracujących w AOS,
 • kreowaniem polityki zdrowotnej w zakresie AOS w województwie warmińsko-mazurskim,
 • opiniowaniem projektów aktów prawnych dotyczących AOS,
 • organizacją szkoleń.

KOMISJA STOMATOLOGICZNA

Przewodnicząca: lek. dent. Katarzyna Żółkiewicz-Kabać

Do zadań Komisji Stomatologicznej należy:

 • analiza aktualnych aktów prawnych dotyczących lekarzy dentystów;
 • rozwiązywanie bieżących problemów dot. środowiska stomatologicznego;
 • czynny udział w pracach Komisji Stomatologicznej NRL;
 • współpraca z innymi komisjami problemowymi Okręgowej Rady Lekarskiej WMIL w Olsztynie (w tym Komisji Kształcenia)
 • współpraca z towarzystwami naukowymi;
 • wymiana doświadczeń z członkami komisji stomatologicznych pozostałych izb lekarskich;
 • integracja środowiska poprzez organizację imprez, szkoleń itp.

KOMISJA EMERYTÓW

Przewodniczący: lek. Krystyna Łaskarzewska-Resiak

Do głównych zadań komisji należy:

 • organizowanie spotkań integrujących środowisko lekarzy emerytów,
 • informowanie Okręgowej Rady Lekarskiej o problemach ważnych dla środowiska lekarzy emerytów i rencistów oraz proponowanie sposobów rozwiązywania tych problemów.

Otwarte spotkania dla wszystkich zainteresowanych odbywają się raz w miesiącu – w każdą ostatnią środę o godz. 17.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Członkiem Komisji Emerytów może być każdy lekarz lub lekarz dentysta, który skończył 65 lat.

KOMISJA KULTURY I SPORTU

Przewodniczący: lek. Piotr Szmyt

Do głównych zadań komisji należy: integracja środowiska lekarskiego na różnych poziomach podziałów:

 • wiekowym,
 • zawodowym – specjalistyka vs lekarze rodzinni, współpraca interdyscyplinarna specjalistów itd.,
 • instytucjonalnym – szpitale a Uniwersytet,
 • naukowym – współpraca między pracownikami naukowymi na różnych szczeblach rozwoju naukowego i w różnych obszarach medycyny.

Integrowanie środowiska lekarskiego następuje poprzez rozwój i wspieranie działalności artystycznej, kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej lekarzy; promowanie dorobku artystycznego i sportowego lekarzy Warmii i Mazur na niwie ogólnopolskiej.

Organizacja imprez o charakterze charytatywnym oraz akcji społecznych, promujących zdrowy tryb życia i zachowania prozdrowotne, mających na celu motywowanie lekarzy do działalności społecznej na rzecz swoich pacjentów, popularyzacja nowoczesnych metod komunikacji społecznej poprzez sport i zabawę, promocji i reklamy działalności lekarskiej, sprzyjającej poprawie wizerunku lekarzy w społeczeństwie.

KOMISJA SOCJALNA

Przewodnicząca: lek. Urszula Kaczmarek-Mielęcka

Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności:

 • rozpoznawanie potrzeb socjalnych członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, zbieranie informacji napływających ze środowiska lekarskiego na temat trudnej sytuacji życiowej w jakiej znaleźli się koleżanki i koledzy z najbliższego otoczenia;
 • udzielanie wielokierunkowej pomocy w potwierdzonych przypadkach lekarzy pozostających bez pracy, przewlekle chorych, lekarzy emerytów i rencistów (zwłaszcza samotnych);
 • realizowanie zadań Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej Olsztynie w zakresie prowadzenia działalności samopomocowej i udzielania pomocy materialnej w innych formach członkom Izby i ich rodzinom.

KOMISJA LEGISLACYJNA

Przewodniczący: lek. Jarosław Parfianowicz

Do zadań Komisji Legislacyjnej należy w szczególności:

 • opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń nadsyłanych do OIL celem konsultacji;
 • nadzorowanie oceny aktów prawnych, koordynacja działań ekspertów i specjalistów w zakresie legislacji;
 • formułowanie projektów stanowisk wobec spraw i problemów prawno-medycznych skierowanych przez ORL i inne organy Izby;
 • proponowanie ORL zmian obowiązujących uregulowań, bądź celowości przyjęcia nowych uregulowań dotyczących działalności samorządu lekarskiego i systemu ochrony zdrowia.
 • konsultowanie materiałów legislacyjnych z konsultantami wojewódzkimi i ekspertami;

KOMISJA UBEZPIECZEŃ LEKARZY

Przewodniczący: lek. Artur Gołębiowski

Do zadań Komisji Ubezpieczeń Lekarzy należy w szczególności:

 • bieżące śledzenie zmian zachodzących na rynku ubezpieczeń od Odpowiedzialności Cywilnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • analiza oferty towarzystw ubezpieczeniowych obsługujących sektor medyczny;
 • przedstawianie opinii dotyczących ofert i przedstawianie ich Okręgowej Radzie Lekarskiej i środowisku medycznemu.

KOMISJA WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Przewodnicząca: lek. Edyta Pulińska

Do zadań Komisji Współpracy z Zagranicą należy w szczególności:

 • nawiązywanie kontaktów i współpraca ze stowarzyszeniami medycznymi innych krajów;
 • planowanie i organizowanie polityki zagranicznej Okręgowej Rady Lekarskiej, ustalanie kierunków współpracy międzynarodowej;
 • rozwijanie i umacnianie kontaktów z europejskimi organizacjami a organami samorządów lekarskich;
 • organizacja spotkań i pobytów zaproszonych gości;
 • zapoznanie się z systemem prowadzenia praktyk lekarskich w krajach Unii Europejskiej;
 • rozpowszechnianie informacji i materiałów ze spotkań międzynarodowych.

 

KOMISJA PRAKTYK, REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

Przewodnicząca: lek. Katarzyna Miśków

Do zadań Komisji Prywatnych Praktyk należy w szczególności:

 • przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
 • sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów złożonych przez lekarza,
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej zamierzającym wykonywać zawód lekarza na obszarze działalności Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • prowadzenie rejestru lekarzy Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie i rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza na obszarze działania Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
 • kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;
 • udzielania zainteresowanym informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza oraz wykonywania działalności leczniczej w zakresie praktyk lekarskich;
 • prowadzenie postępowania w sprawach uznania formalnych kwalifikacji lekarza, kwalifikacji z zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, posiadanie prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz o postawie etycznej lekarza i o braku informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywanie zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE;
 • prowadzenie postępowania w sprawach uznania formalnych kwalifikacji lekarza, będącego członkiem danej okręgowej izby, albo którego dane znajdują się w archiwum ewidencji, albo w archiwum akt osobowych, i posiadającego kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia odbytego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 • sprawowanie w imieniu okręgowej rady lekarskiej pieczę nad: a) prawidłowością prowadzenia okręgowego rejestru i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem, b) zabezpieczeniem danych zawartych w okręgowym rejestrze, c) wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacja, d) prowadzeniem zbioru akt osobowych lekarzy oraz archiwum akt osobowych;
 • prowadzi postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków w związku z przeniesieniem na nasz teren izby;
 • współdziałanie z organami i komisjami do spraw rejestracji innych okręgowych izb;
 • prowadzenie z upoważnienia okręgowej rady lekarskiej, korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, zakładami opieki zdrowotnej i innymi podmiotami zatrudniającymi lekarzy oraz lekarzami w sprawach określonych w Uchwale NRL;
 • współpraca z systemem wymiany informacji IMI krajów Unii Europejskiej, w szczególności z modułem – PQ Alerts-Doctors ? Lekarze ? szybkiego ostrzegania, dotyczącego lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (stały lub czasowy) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu;
 • zadania związane z Systemem Monitorowania Kształcenia, absolwentów uczelni medycznych, lekarzy przystępujących do LEK i LDEK oraz lekarzy specjalizujących się;
 • prowadzenie postępowania w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom z praktyk zawodowych lekarzy po śmierci lekarza;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz funkcjonowania praktyk zawodowych

 

KOMISJA MŁODYCH LEKARZY

Przewodnicząca: lek. Paulina Brożek

Do zadań Komisji Młodych Lekarzy należy w szczególności:

 • reprezentowanie młodych lekarzy i lekarzy dentystów w ramach Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz wobec organów administracji rządowej i samorządowej, pracodawców oraz organizacji społecznych, po uzyskaniu akceptacji Okręgowej Rady Lekarskiej;
 • udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących spraw młodych lekarzy, wskazywanie problemów występujących u progu kariery zawodowej lekarzy oraz sugerowanie i opiniowanie sposobów ich rozwiązania;
 • organizowanie cyklicznych spotkań Komisji, których celem jest umacnianie więzi między młodymi lekarzami oraz rozwijanie współpracy ze starszymi kolegami;
 • edukowanie młodych lekarzy w zakresie zasad etyki lekarskiej;
 • organizacja szkoleń dedykowanym młodym lekarzom;
 • monitorowanie i przeprowadzanie zmian dotyczących kształcenia podyplomowego w zakresie stażu podyplomowego i specjalizacji;
 • rozpowszechnianie informacji o możliwości pomocy, jaką Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie oferuje swoim członkom między innymi w sprawach kształcenia podyplomowego, bytowych i naukowych;
 • podejmowanie wspólnych działań z organizacjami młodych lekarzy innych okręgowych izb lekarskich;
 • opracowywanie i przedstawianie ORL projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących młodych lekarzy.
 • współpraca i podejmowanie wspólnych działań z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z organizacjami zrzeszającymi studentów medycyny.

KOMISJA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Przewodnicząca: Mirona FLISIKOWSKA-WILCZEK

Do zadań Komisji Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy w szczególności:

 • reprezentowanie interesów lekarzy POZ wobec podmiotów zewnętrznych (przede wszystkim Narodowego Funduszu Zdrowia, ale też samorządów terytorialnych, władz państwowych, samorządów zawodowych itp.)
 • dbałość o dobre warunki pracy lekarzy POZ w tym należytą jakość udzielanych świadczeń,
 • organizowanie szkoleń lekarzy POZ,
 • opiniowanie aktów prawnych i wnoszenie o zmiany obowiązującego prawa w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej,
 • reprezentowanie interesów lekarzy POZ w negocjacjach z płatnikiem Interweniowanie w sprawach spornych pomiędzy lekarzami a płatnikiem,
 • ścisła współpraca z innymi organizacjami reprezentującymi interesy lekarzy POZ (szczególnie z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i Porozumieniem Zielonogórskim),