Informacje o stażu

 

opublikowano: 19 czerwca 2023 r.


Absolwenci uczelni medycznych ubiegający się o skierowanie na staż podyplomowy od 1 października 2023 r. składają do dnia 31 lipca 2023 r. w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

  1. Podanie o miejsce stażowe >>pobierz>>
  2. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentysty w Okręgowej Izbie Lekarskiej. >>pobierz>>
  3. Odpis dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.
  4. Odpis suplementu dyplomu
  5. Zaświadczenie o średniej ze studiów.
  6. Kserokopia dowodu osobistego.
  7. Potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  8. Dowód zmiany nazwiska.
  9. Orzeczenie o stanie zdrowia. >>pobierz>>
  10. Zdjęcie biometryczne

Tryb odbywania staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty uregulowany jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

89 539 19 29 w. 2, e-mail: o l s z t y n @ h i p o k r a t e s . o r g

Centrum Egzaminów Medycznych