Komisja Kształcenia

KOMISJA KSZTAŁCENIA

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM

Komisja Kształcenia w szczególności zajmuje się:

  • współpracą z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w ramach przyjętej struktury organizacyjnej;
  • współpracą i podejmowaniem wspólnych działań z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  • organizowaniem szkoleń, konferencji, zjazdów,
  • przygotowywaniem projektów uchwał, opinii i stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego,
  • monitorowaniem procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych – staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania szczególnych umiejętności;
  • współpracą z organami administracji samorządowej, WMCZP, CEM, towarzystwami naukowymi, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie kształcenia medycznego i prezentacją stanowisk ORL w ramach tej współpracy;
  • zgłaszaniem kandydatów na przedstawicieli i ekspertów ORL do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia medycznego;
  • stworzeniem forum do dyskusji i wypracowania docelowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i zasad jego finansowania;
  • opiniowaniem wniosków podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe dotyczących prowadzenia doskonalenia;
  • prowadzeniem sprawdzianu z prawa medycznego i bioetyki dla lekarzy stażystów.