Komisja Praktyk, Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

KOMISJA PRAKTYK, REJESTRACJI I PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

Przewodnicząca: lek. Katarzyna Miśków

Do zadań Komisji Prywatnych Praktyk należy w szczególności:

 • przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
 • sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów złożonych przez lekarza,
 • przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej zamierzającym wykonywać zawód lekarza na obszarze działalności Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 • prowadzenie rejestru lekarzy Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie i rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza na obszarze działania Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
 • kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;
 • udzielania zainteresowanym informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza oraz wykonywania działalności leczniczej w zakresie praktyk lekarskich;
 • prowadzenie postępowania w sprawach uznania formalnych kwalifikacji lekarza, kwalifikacji z zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, posiadanie prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz o postawie etycznej lekarza i o braku informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywanie zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE;
 • prowadzenie postępowania w sprawach uznania formalnych kwalifikacji lekarza, będącego członkiem danej okręgowej izby, albo którego dane znajdują się w archiwum ewidencji, albo w archiwum akt osobowych, i posiadającego kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia odbytego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 • sprawowanie w imieniu okręgowej rady lekarskiej pieczę nad: a) prawidłowością prowadzenia okręgowego rejestru i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem, b) zabezpieczeniem danych zawartych w okręgowym rejestrze, c) wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacja, d) prowadzeniem zbioru akt osobowych lekarzy oraz archiwum akt osobowych;
 • prowadzi postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków w związku z przeniesieniem na nasz teren izby;
 • współdziałanie z organami i komisjami do spraw rejestracji innych okręgowych izb;
 • prowadzenie z upoważnienia okręgowej rady lekarskiej, korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, zakładami opieki zdrowotnej i innymi podmiotami zatrudniającymi lekarzy oraz lekarzami w sprawach określonych w Uchwale NRL;
 • współpraca z systemem wymiany informacji IMI krajów Unii Europejskiej, w szczególności z modułem – PQ Alerts-Doctors ? Lekarze ? szybkiego ostrzegania, dotyczącego lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (stały lub czasowy) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu;
 • zadania związane z Systemem Monitorowania Kształcenia, absolwentów uczelni medycznych, lekarzy przystępujących do LEK i LDEK oraz lekarzy specjalizujących się;
 • prowadzenie postępowania w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom z praktyk zawodowych lekarzy po śmierci lekarza;
 • realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz funkcjonowania praktyk zawodowych