Rejestracja praktyki kontraktowej

Lekarz rejestrujący praktykę indywidualną, specjalistyczną, wyłącznie w zakładzie leczniczym (kontrakt lub umowa o świadczenie usług, umowa współpracy) powinien spełniać następujące warunki

Lekarz powinien:

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
 2. nie może być:
  a) zawieszonym w prawie wykonywania zawodu ani ograniczonym w wykonywaniu określonych czynności medycznych
  b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  c) pozbawionym uprawnienia do wykonywania zawodu orzeczeniem przez sąd środka karnego albo przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego zakazu wykonywania zawodu;
 3. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 4. posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również w przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia (dalej – przypadki niecierpiące zwłoki);
 5. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

II. Jakie dokumenty należy złożyć: 

 1. wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie (do pobrania poniżej)

III. Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wynosi 134,00 zł.
Opłata za zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wynosi 67,00zł

Rachunek bankowy: BRE BANK SA: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001