Przeniesienie

Lekarze/lekarze dentyści przenoszący się na teren działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej składają osobiście lub za pośrednictwem poczty komplet następujących  dokumentów w biurze Izby:

  1. Wniosek o przeniesienie i wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru Okręgowej Izby Lekarskiej W-3
  2. Kserokopia dokumentu: „Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty” lub „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty”
  3. Świadectwo ostatniego miejsca pracy /zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich

Lekarz/ lekarz dentysta, który przez co najmniej pół roku zamierza dodatkowo wykonywać zawód na obszarze okręgowej izby lekarskiej, której nie jest członkiem, jest obowiązany powiadomić o tym okręgową radę lekarską tej izby.
W tym celu należy złożyć do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie powiadomienie o podjęciu wykonywania zawodu lekarza na obszarze działania innej Izby Lekarskiej.