Struktura Organizacyjna

Okręgowa Rada Lekarska kieruje działalnością Okręgowej Izby Lekarskiej w okresie między okręgowymi zjazdami lekarzy, w szczególności:

1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków Okręgowej Izby Lekarskiej;
2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
3) reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;
4) wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 3, 4, 6–14 i 17–24;
5) udziela pomocy w realizacji praw członków Okręgowej Izby Lekarskiej, o których mowa w art. 9 pkt 3;
6) składa Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu;
7) zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencję;
8) wykonuje uchwały Okręgowego Zjazdu Lekarzy;
9) ustala liczbę członków prezydium;
10) prowadzi bieżące sprawy izby;
11) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Lekarską;
12) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
13) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
14) prowadzi okręgowy rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich;
15) prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
16) wydaje biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej;
17) prowadzi archiwum dokumentacji Okręgowej Izby Lekarskiej.