PO STAŻU…

Dokumenty, które należy złożyć w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej po zakończeniu stażu podyplomowego w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu:

  1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty  (wniosek W-2) <<pobierz>>;
  2. Orzeczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza medycyny pracy <<pobierz>>
  3. Odpis dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów – jeżeli nie został dostarczony;
  4. Odpis suplementu do dyplomu – jeżeli nie został dostarczony;
  5. Dowód zmiany nazwiska – jeśli dotyczy;
  6. Dokument „prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na czas odbywania stażu podyplomowego”;
  7. Kserokopia wszystkich świadectw lub zaświadczeń z  egzaminów LEK/LDEK;
  8. Decyzja Ministra Zdrowia o zaliczeniu stażu (dla cudzoziemców/osób które odbyły staż za granicą)*;
  9. Karta stażu podyplomowego;
  10. Ankieta stażowa: <<druk do pobrania- lekarze>>   <<druk do pobrania – lekarze dentyści >>