Uznanie formalnych kwalifikacji i przyznanie PWZ dla lekarza, lekarza dentysty na obszarze RP

Dla lekarzy i lekarzy dentystów obywateli polskich lub obywateli innych państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy zamierzają podjąć wykonywania zawodu na obszarze RP

 

Lista dokumentów jakie należy złożyć do Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, celem uznania kwalifikacji formalnych, przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza i wpis na listę członków oraz do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów:

 1. Wniosek w- 2A <<pobierz>>
 2. Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów, zawierający apostille (oryginał do wglądu);
 3. Kserokopia dokumentów określających przebieg i czas trwania studiów (suplement/załącznik do dyplomu) zawierający apostille (oryginał do wglądu);
 4. Zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji formalnych;
 5. Dokument potwierdzający niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej, wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, potwierdzający że spełnione są wymogi dotyczące postawy etycznej lekarza/lekarza dentysty, oraz że prawo wykonywania zawodu nie zostało zawieszone bądź, że lekarz/lekarz dentysta nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu z powodu ważnego przewinienia zawodowego – ważne 3 miesiące od daty wydania;
  w sytuacji braku właściwego organu wydającego ww. zaświadczenie – wyciąg z rejestru skazanych w państwie, w którym lekarz/lekarz dentysta wykonywał zawód poza terytorium RP;
 6. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu) lub kserokopia paszportu (oryginał do wglądu);
 7. Orzeczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, potwierdzone przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych – ważne 3 miesiące od daty wystawienia <<pobierz>>
 8. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – np. kopia świadectwa maturalnego, świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim – LEP, LEK, LDEP, LDEK lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.
 9. Kserokopia prawa wykonywania zawodu – dot. lekarza/lekarza dentysty, który wykonywał zawód na terenie Państwa członkowskiego UE.
 10. Kserokopia dokumentu potwierdzającego przebieg wykonywania zawodu – jeśli dotyczy;
 11. 2 aktualne fotografie odzwierciedlające wizerunek twarzy zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) – zdjęcie papierowe – paszportowe formatu 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) wraz z wersją elektroniczną – rozdzielczość 492×633 pikseli (zachowując proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość), przesłaną na adres olsztyn@hipokrates.org.

Wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP. Ww. dokumenty należy przedstawić w oryginale wraz z ich kserokopiami.

Dokumenty o przyznanie prawa wykonywania zawodu przyjmowane są w komplecie.

Dział Rejestru

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska Żołnierska 16 C

10-561 Olsztyn

tel. 89 539 19 29 W. 2,