Informacja dla cudzoziemców spoza UE

Lekarze spoza Unii Europejskiej

przed podjęciem pracy w Polsce muszą uzyskać prawo wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego,
Są dwa terminy rozpoczęcia stażu:

 • 1 marca;
 • 1 października.

W celu otrzymania takiego prawa i skierowania na staż podyplomowy należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Podanie o miejsce stażowe >>pobierz>>
 2. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentysty w Okręgowej Izbie Lekarskiej. >>pobierz>>
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy>>pobierz>>
 4. Dyplom ukończenia studiów i zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu wydane przez  polską uczelnię lub dyplom i zaświadczenie o zdaniu Lekarskiego Egzaminu Weryfikacyjnego;
 5. Kserokopia dokumentów określających przebieg i czas trwania studiów (suplement/załącznik do dyplomu), oryginał do wglądu;
 6. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka Polskiego w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie – terminy ustala NIL <<więcej>>
 7. Pozwolenie na pobyt na terenie danego województwa (teren danej Izby Lekarskiej ) otrzymanie z Urzędu Wojewódzkiego;
 8. Zaświadczenie o średniej ze studiów;
 9. Kserokopia dokumentu tożsamości, oryginał do wglądu;
 10. Dowód zmiany nazwiska, jeśli dotyczy;
 11. Orzeczenie o stanie zdrowia >>pobierz>>
 12. Decyzja o nadaniu nr PESEL;
 13. Zdjęcie biometryczne – 2 aktualne fotografie odzwierciedlające wizerunek twarzy zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) – zdjęcie papierowe – paszportowe formatu 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) wraz z wersją elektroniczną – rozdzielczość 492×633 pikseli (zachowując proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość), przesłaną na adres olsztyn@hipokrates.org.

Wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP. ww. dokumenty należy przedstawić w oryginale waz z ich kserokopiami;

Staż podyplomowy może być zaliczony w całości lub częściowo przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej oraz innych osiągnięć lekarza (zatrudnienie, specjalizacje, doktoraty itp.) <<więcej>>

Żeby uzyskać pełne prawo wykonywania zawodu należy zdać Lekarski Egzamin Końcowy – terminy ustała Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi.

Tryb odbywania staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty uregulowany jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2023 poz. 377)