Polityka prywatności

Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem (ADO) Państwa danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 c, 10-561 Olsztyn.

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: olsztyn@hipokrates.org.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia przez ADO ciążących na nim obowiązku prawnego (art. 6 ust. lit. c RODO) oraz realizacji zadań, wynikających z przepisów prawnych oraz realizacji innych zadań statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz 9 ust. 2 lit. a) RODO.

Okres przechowywania danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów i może zostać przedłużony, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza obszar EOG (obejmujący swym zasięgiem: Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do przetwarzania Państwa danych na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz inne upoważnione podmioty świadczące usługi na rzecz ADO tj. usługi prawne, księgowe oraz informatyczne.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

W przypadku realizacji celów, których podstawą prawną jest Państwa zgoda podanie danych osobowych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwość zrealizowania dla Państwa danej usługi.

W przypadku gdy przetwarzania Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo ją wycofać w dowolnym momencie. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.