Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej to niezależny organ Okręgowej Izby Lekarskiej wykonujący czynności sprawdzające i prowadzący postępowania wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza, z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Podstawowymi przepisami w postępowaniu przed OROZ jest wyżej cytowana ustawa o izbach lekarskich, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie – przepisy kodeksu postępowania karnego.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 • wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65 ustawy;
 • sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 • składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 • działa przy pomocy swoich Zastępców;
 • posiada własną Kancelarię do wykonywania czynności prawno-administracyjnych;
 • nie jest organem właściwym do ścigania przestępstw;
 • nie rozpatruje roszczeń cywilnoprawnych, finansowych w szczególności nie jest właściwym do ustalania i przydzielania odszkodowań, rozliczeń i zwrotów należności;
 • nie rozpatruje skarg (odwołań) złożonych na opinie sądowe wydawane w ramach postępowania przed Sądem Powszechnym/Prokuraturą;
 • nie rozpatruje skarg (odwołań) na decyzje wydawane przez organy rentowe;
 • nie posiada umocowania ustawowego do świadczenia porad prawnych z zakresu praw pacjenta i praw lekarzy;
 • nie rozpatruje skarg związanych z kontraktowaniem usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i realizacji świadczeń medycznych w aspekcie NFZ;
 • nie rozpatruje skarg dotyczących średniego personelu medycznego.

Zawiadomienia o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i inne pisma procesowe można składać osobiście na piśmie w Biurze OROZ lub listownie. Skarga powinna zawierać: dane osoby skarżącej/pokrzywdzonej (imię nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu), datę i miejsce przewinienia zawodowego, zwięzły opis czynu, dane lekarza, dane świadka, odręczny podpis.

Przeglądnie akt po uprzednim uzyskaniu zgody OROZ i uzgodnieniu terminu.

Przedawnienie – Zgodnie z art. 64 ustawy o izbach lekarskich nie można wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Rzecznik nie prowadzi korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail, a wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma w sprawie doręcza przez publicznego operatora pocztowego.

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowejul. Żołnierska 16C, pok. 203, 10-561 Olsztyn

tel. 89 539 19 29 w. 4,
e-mail: a.januszewicz@hipokrates.org

 

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej jest: lek. Jarosław Abramczyk

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 • I zastępca – dr n. med. Małgorzata Muzolf
 • II zastępca – lek. dent. Leszek Czapliński
 1. lek. Artur Artemiuk
 2. lek. Kazimierz Barwiński
 3. lek. Marek Bieniecki
 4. lek. Adam Bok
 5. lek. Otylia Borzuchowska
 6. lek. Anetta Graczykowska
 7. lek. dent. Małgorzata Eliszewska
 8. lek. dent. Eugeniusz Grygoruk
 9. lek. Patryk Jancewicz
 10. lek. Mirosława Kozłowska
 11. dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
 12. lek. Piotr Kulpaka
 13. lek. Joanna Misiewicz
 14. lek. Danuta Osmolińska-Topolska
 15. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 16. lek. Rafał Patalon
 17. dr n. med. Brygida Piotrowska-Wróbel
 18. lek. dent. Edyta Pulińska
 19. lek. Jadwiga Reutt
 20. lek. Ewa Sankowska
 21. lek. Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk
 22. lek. Beata Tomaszewska
 23. lek. Mateusz Tyllo
 24. lek. Halina Walas
 25. lek. Wiesława Włodarczyk-Szczepańska