Komisja Młodych Lekarzy

KOMISJA MŁODYCH LEKARZY

Przewodnicząca: lek. Paulina Brożek

Do zadań Komisji Młodych Lekarzy należy w szczególności:

  • reprezentowanie młodych lekarzy i lekarzy dentystów w ramach Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej oraz wobec organów administracji rządowej i samorządowej, pracodawców oraz organizacji społecznych, po uzyskaniu akceptacji Okręgowej Rady Lekarskiej;
  • udzielanie pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu bieżących spraw młodych lekarzy, wskazywanie problemów występujących u progu kariery zawodowej lekarzy oraz sugerowanie i opiniowanie sposobów ich rozwiązania;
  • organizowanie cyklicznych spotkań Komisji, których celem jest umacnianie więzi między młodymi lekarzami oraz rozwijanie współpracy ze starszymi kolegami;
  • edukowanie młodych lekarzy w zakresie zasad etyki lekarskiej;
  • organizacja szkoleń dedykowanym młodym lekarzom;
  • monitorowanie i przeprowadzanie zmian dotyczących kształcenia podyplomowego w zakresie stażu podyplomowego i specjalizacji;
  • rozpowszechnianie informacji o możliwości pomocy, jaką Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie oferuje swoim członkom między innymi w sprawach kształcenia podyplomowego, bytowych i naukowych;
  • podejmowanie wspólnych działań z organizacjami młodych lekarzy innych okręgowych izb lekarskich;
  • opracowywanie i przedstawianie ORL projektów uchwał i stanowisk w sprawach dotyczących młodych lekarzy.
  • współpraca i podejmowanie wspólnych działań z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz z organizacjami zrzeszającymi studentów medycyny.