Informacja o stażu/ dokumenty

opublikowano: 12 października 2023 r.


Absolwenci uczelni medycznych ubiegający się o skierowanie na staż podyplomowy od 1 października 2024 r. składają dokumenty do dnia 31 lipca 2024 r. w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

 1. Podanie o miejsce stażowe >>pobierz>>
 2. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentysty w Okręgowej Izbie Lekarskiej. >>pobierz>>
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy>>pobierz>>
 4. Odpis dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów;
 5. Odpis suplementu dyplomu;
 6. Zaświadczenie o średniej ze studiów;
 7. Kserokopia dowodu osobistego, oryginał do wglądu;
 8. Potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;
 9. Dowód zmiany nazwiska, jeśli dotyczy;
 10. Orzeczenie o stanie zdrowia. >>pobierz>>
 11. Zdjęcie biometryczne – 2 aktualne fotografie odzwierciedlające wizerunek twarzy zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) – zdjęcie papierowe – paszportowe formatu 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) wraz z wersją elektroniczną – rozdzielczość 492×633 pikseli (zachowując proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość), przesłaną na adres olsztyn@hipokrates.org.

Tryb odbywania staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty uregulowany jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2023 poz. 377)