Okręgowy Sąd Lekarski

Okręgowy Sąd Lekarski jest organem Okręgowej Izby Lekarskiej i zajmuje się sprawami odpowiedzialności zawodowej lekarzy.

1. Okręgowy Sad Lekarski, działając, jako Sąd I instancji rozpatruje sprawy wniesione do Sądu przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który kieruje do Sądu wnioski o ukaranie lekarzy po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym.
2. Sąd Lekarski po rozpoznaniu sprawy wydaje orzeczenie, którym może uniewinnić lekarza lub uznać go winnym i ukarać karą przewidzianą w Ustawie o Izbach Lekarskich.
3. Okręgowy Sąd Lekarski, działając, jako Sąd II instancji rozpatruje zażalenia na postanowienia Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania wyjaśniającego.

Do zadań Okręgowego Sądu Lekarskiego należy:

 • Rozpatrywanie spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy;
 • Rozpatrywanie protestów przeciwko ważności wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz protestów przeciwko ważności głosowania wniosków o odwołanie;
 • Składanie okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.

Ważne informacje

 • Przewodniczącego sądu oraz członków sądu lekarskiego wybiera Okręgowy Zjazd Lekarzy na czteroletnią kadencję. Sędziami sądu lekarskiego są wyłącznie lekarze lub lekarze dentyści.
 • Sprawy rozpatrywane są w składzie trzech osób.
 • Strony mogą być reprezentowane przez pełnomocników prawnych lub występować przed sądem wraz z nimi. Pokrzywdzony może być przesłuchiwany przez sąd jako świadek; w takiej sytuacji sąd przyjmie od niego zeznania w pierwszej kolejności przed innymi świadkami.
 • Od orzeczenia OSL stronom przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Lekarskiego, które należy złożyć w terminie 14 dni od pokwitowania odbioru orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
 • Naczelna Rada Lekarska prowadzi Rejestr Ukaranych Lekarzy. Jest on jawny dla osób i podmiotów, które wykazują interes prawny.

Katalog kar, jakie orzeka okręgowy sąd lekarski:

 • upomnienie
 • nagana
 • kara pieniężna
 • zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w jednostkach ochrony zdrowia na czas określony
 • ograniczenie zakresu czynności lekarskich
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu na czas określony
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu.

Biuro Sądu Lekarskiego ul. Żołnierska 16 c, pok.  202, 10-561 Olsztyn
tel. 89 539 19 29 w. 5
e-mail: p.jakowszczenko@hipokrates.org

 

OKRĘGOWY SĄD LEKARSKI IX KADENCJI (2018-2022) w składzie:

 

Przewodniczącym Okręgowego Sądu Lekarskiego jest: lek. Piotr M. Niemier

Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego:

 1.  dr n. med. Tomasz Bujnowski
 2.  lek. dent. Anna Wojciechowska

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego:

 1. dr n. med. Krzysztof J. Bednarski
 2. lek. dent. Krzysztof Cieciuch
 3. dr n. med. Maria Dowgird
 4. lek.  Andrzej Górski
 5. lek.  Witold J. Kołtun
 6. lek. Tomasz Lewandowski
 7. lek. Andrzej Lipiński
 8. lek. dent. Magdalena Milbrat-Pyżyńska
 9. lek. Iwona Nowagiel
 10. dr n. med. Wiesław Pesta
 11. lek. Maria G. Pieszak
 12. dr n. med. Artur W. Piktel
 13. lek. Marek H. Sajkowski
 14. lek. Krzysztof Woźniak
 15. lek. Marek Woźniak