Prawo wykonywania zawodu

Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza i Lekarza Dentysty

Dokumenty, które należy złożyć  w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej:

 1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty  (wniosek W-2) <<pobierz>>;
 2. Orzeczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza medycyny pracy <<pobierz>>;
 3. Odpis dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów;
 4. Odpis suplementu do dyplomu;
 5. Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu (dla cudzoziemców);
 6. Kserokopia decyzji o nadaniu NIP (dla tych co posiadają);
 7. Dowód zmiany nazwiska – jeśli dotyczy;
 8. Karta stażu podyplomowego;
 9. Ankieta stażowa;
 10. Kserokopia wszystkich świadectw egzaminów LEK/LDEK;
 11. Dokument uprawniający do pobytu na obszarze RP (dla cudzoziemców);
 12. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – np. kopia świadectwa maturalnego, świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim – LEP, LEK, LDEP, LDEK lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego (dla cudzoziemców). Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.
 13. Decyzja Ministra Zdrowia o zaliczeniu stażu (dla cudzoziemców/osób które odbyły staż za granicą);

Dokumenty o przyznanie prawa wykonywania zawodu przyjmowane są w komplecie.

Dział Rejestru

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska Żołnierska 16 C

10-561 Olsztyn

tel. 89 539 19 29 W. 2,