Komisja Socjalna

Przewodnicząca: lek. Urszula Kaczmarek-Mielęcka

Do zadań Komisji Socjalnej należy w szczególności:

  1. rozpoznawanie potrzeb socjalnych członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, zbieranie informacji napływających ze środowiska lekarskiego na temat trudnej sytuacji życiowej w jakiej znaleźli się koleżanki i koledzy z najbliższego otoczenia;
  2. udzielanie wielokierunkowej pomocy w potwierdzonych przypadkach lekarzy pozostających bez pracy, przewlekle chorych, lekarzy emerytów i rencistów (zwłaszcza samotnych);
  3. realizowanie zadań Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej Olsztynie w zakresie prowadzenia działalności samopomocowej i udzielania pomocy materialnej w innych formach członkom Izby i ich rodzinom.