Komisja Kształcenia

Przewodnicząca: dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM

Komisja Kształcenia w szczególności zajmuje się :

  1. współpracą z Ośrodkiem Kształcenia Ustawicznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w ramach przyjętej struktury organizacyjnej;
  2. współpracą i podejmowaniem wspólnych działań z Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
  3. organizowaniem szkoleń, konferencji, zjazdów,
  4. przygotowywaniem projektów uchwał, opinii i stanowisk Okręgowej Rady Lekarskiej w sprawie doskonalenia zawodowego przed- i podyplomowego,
  5. monitorowaniem procesów legislacyjnych w zakresie przed- i podyplomowego doskonalenia zawodowego lekarzy i innych zawodów medycznych – staży podyplomowych, specjalizacji, kształcenia ustawicznego i nabywania szczególnych umiejętności;
  6. współpracą z organami administracji samorządowej, WMCZP, CEM, towarzystwami naukowymi, medycznymi samorządami zawodowymi i innymi organizacjami w zakresie kształcenia medycznego i prezentacją stanowisk ORL w ramach tej współpracy;
  7. zgłaszaniem kandydatów na przedstawicieli i ekspertów ORL do różnych gremiów decydujących o organizacji kształcenia medycznego;
  8. stworzeniem forum do dyskusji i wypracowania docelowego systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i zasad jego finansowania;
  9. opiniowaniem wniosków podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe dotyczących prowadzenia doskonalenia;
  10. prowadzeniem sprawdzianu z prawa medycznego i bioetyki dla lekarzy stażystów.