Komisja Bioetyczna

Do zadań Komisji Bioetycznej należy:

  1. wyrażanie opinii o dopuszczalności realizacji eksperymentu medycznego przy uwzględnieniu kryteriów etycznych oraz celowości i możliwości wykonania projektu,
  2. prowadzenie rejestru wpływających projektów eksperymentów medycznych
    i materiałów uzupełniających, jak również podjętych uchwał,
  3. przechowywanie dostarczonej dokumentacji eksperymentów medycznych oraz materiałów uzupełniających napływających w trakcie realizacji eksperymentów medycznych,
  4. przechowywanie opinii o eksperymencie medycznym oraz opinii o materiałach uzupełniających (jeśli te materiały wymagały przygotowania opinii),
  5. przedstawianie Okręgowej Radzie Lekarskiej i Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy w Warszawie rocznych sprawozdań z pracy Komisji,
  6. współpraca z innymi komisjami bioetycznymi,
  7. dbanie o właściwe merytoryczne przygotowanie członków Komisji do opiniowania projektów eksperymentów medycznych.

Kontakt do Komisji Bioetycznej:
Komisja Bioetyczna przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie
ul. Żołnierska 16 C pok. 107,10-561 Olsztyn

Obsługa administracyjna:
Edyta Kupryjaniuk
tel. 89 539-19-29 w.1
e-mail: e . k u p r y j a n i u k @ h i p o k r a t e s . o r g