wielkanoc 2014r

 

ustawa m Komunikat Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania przez personel medyczny przypadków przemocy w rodzinie oraz podjerzeń o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania

 

inter m Inter Kontrakt - świadczenie dzienne podczas niezdolności do pracy

Więcej…

 

info m Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,

Zgodnie z art. 25 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (Dz. U. z 2013r, poz 217 ), Okręgowa Rada Lekarska Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie przypomina o obowiązku aktualizacji danych dotyczących posiadania polisy potwierdzającej zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez lekarza/lekarza dentystę udzielającego świadczeń medycznych w ramach praktyki zawodowej.

Informację o ubezpieczeniu należy składać na wniosku (druk B-1.2 pkt 20, dostępny na stronie internetowej, zakładka praktyki lekarskie)
lub dostarczyć kserokopię polisy OC do biura Izby Lekarskiej.

Informacja o zawarciu ubezpieczenia powinna być aktualizowana każdego roku lub z chwilą aneksowania umowy, każdorazowo w ciągu 7 dni.

Marek Zabłocki
Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskie

 

informacja m Okręgowy Zjazd Lekarzy - 29 marca 2014 r.

Apel Nr 1
Apel Nr 2

 

szkolenie m Książka naszej koleżanki dr Anny Osowskiej

 

Więcej…

 

zlwim_mOdznaczenie "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur"

Więcej…

 

informacja m Nowe władze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
w Olsztynie

16 listopada 2013r. podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie wybrane zostały nowe władze naszej Izby.
 Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej VII kadencji został
lek. Marek Zabłocki,
Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej wybrana została
lek. Mirosława Kozłowska.
Dane dotyczące nowych składów organów i stanowisk w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie znajdują się w oficjalnych Obwieszczeniach Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie.
 

konkurs foto_m Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego "kamień i woda"

Więcej…

 

oc lekarzy_m Komisja Ubezpieczeń Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej po przeanalizowaniu ofert dotyczących ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów na rok 2014 rekomenduje ofertę T.U. INTER Polska S.A.
Szczegóły ubezpieczenia w załączeniu.
Zapraszamy do wznawiania polis w sekretariacie Izby Lekarskiej.

Z poważaniem,
Artur Gołębiowski
Przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Lekarzy

Więcej…

 

ustawa m INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD USTALANIA NAZW, TOWARÓW I USŁUG NA PARAGONACH

W związku z wieloma zapytaniami, dotyczącymi zasad ustalania nazw towarów i usług na paragonach, uprzejmie informuję:

Więcej…

 

informacja m BHP PRZY UŻYWANIU OSTRYCH NARZĘDZI 

(Nowe przepisy)

Uprzejmie informuję, iż 27 czerwca 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 969).

Więcej…

 

informacja m

Koleżanki i Koledzy,

W związku z sygnałami otrzymywanymi od lekarzy pracujących w SP ZOZ MSW z WMCO w Olsztynie zaniepokojonych dużą rotacją wyspecjalizowanej kadry medycznej, Okręgowa Rada Lekarska w Olsztynie w dniu 18 września 2013 r. przyjęła Apel dotyczący tego problemu.

Z poważaniem,
Marek Zabłocki
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej


Apel ORL do pobrania (pdf)

 

informacja m INFORMACJA DLA LEKARZY DENTYSTÓW W SPRAWIE SPISU Z NATURY

Więcej…

 

informacja m APEL 
OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ 
Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskie w Olsztynie 
z dnia 12 czerwca 2013r.
do środowiska lekarskiego Regionu Warmii i Mazur

Więcej…

 

informacja m Koleżanki i Koledzy,

W związku z wprowadzeniem od stycznia br. przez NFZ nowej formy kontroli podmiotów leczniczych w postaci "wizytacji", których główną cechą był brak wcześniejszej zapowiedzi, zamieszczamy interpretację Ministerstwa Zdrowia, skierowaną do Pani Prezes NFZ Agnieszki Pachciarz.

Wynika z niej jednoznacznie, że brak jest podstaw prawnych do tego typu działań.
Zwracamy uwagę, że wszelkie kary nałożone podczas tego typu kontroli są również niezgodne z prawem.

Marek Zabłocki
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

 

informacja mWiceprezes Anna Lella prezydentem-elektem
ERO-FDI

Z dumą informujemy, że nasza koleżanka lek. dent. Anna Lella została mianowana prezydentem-elektem Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI).

Więcej…

 

informacja m Informacja dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą dotycząca obowiązku statystycznego w zakresie ochrony zdrowia za rok 2012

Więcej…

 

ustawa m  PIECZĄTKI PRAKTYK LEKARSKICH

Więcej…

 

informacja m Okręgowe zjazdy lekarskie VI kadencji

 

Więcej…

 

informacja m Konkurs na najlepsze publikacje naukowe

Więcej…

 

informacja m DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ TOWRZYSTWA NAUKOWE

Więcej…

 

recepta m

 Zasady wypisywania recept refundowanych

 

Więcej…

 

ustawa m KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIAN NIEKTÓRYCH AKTÓW PRAWNYCH WCHODZĄCYCH W ŻYCIE NA PRZEŁOMIE 2012 r. i 2013 r.

Więcej…

 

ewus m"Komunikat NFZ w sprawie systemu e-WUŚ"

 

zagle_mPunkty edukacyjne

 

Więcej…

 
informacja mR E C E P T Y

Więcej…