Dokumentacja medyczna po zmarłych lekarzach

Okręgowe Izby Lekarskie ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524) zostały zobowiązane do przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej w przypadku śmierci lekarza lub lekarza dentysty, którzy byli ich członkami i wykonywali zawód w formie praktyki zawodowej w przypadku braku podmiotu, który przejął jej zadania. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524.) Art. 30a ust. 1-3 i 7.

I. PRZEKAZANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PO ZMARŁYCH LEKARZACH

Aby przekazać dokumentację medyczną po zmarłym lekarzu lub lekarzu dentyście wykonującym zawód w formie praktyki zawodowej należy skontaktować się z Kierownikiem Biura Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16C, 10-561 Olsztyn, tel. 89 539 19 29 w. 33, e-mail: olsztyn@hipokrates.org.

Dokumentacja medyczna podlegająca przejęciu winna być dostarczona do siedziby W-MIL w Olsztynie. Osoba przekazująca dokumentację medyczną wraz z dostarczoną dokumentacją składa oświadczenie zawierające swoje dane i dane zmarłego lekarza lub lekarza dentysty. Po ocenie ilości papierowego materiału archiwalnego i liczby informatycznych nośników danych, wstępnym opisie ich kompletności, czytelności, widocznych uszkodzeń, zniszczeń oraz formalnym przejęciu dokumentacji medycznej przez Warmińsko-Mazurską Izbę Lekarską w Olsztynie, osoba przekazująca dokumentację medyczną, po wyrażeniu takiej woli, otrzymuje potwierdzenie przejęcia dokumentacji medycznej.

II. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Dokumentacja medyczna po zmarłych lekarzach i lekarzach dentystach następuje na zasadach określonych w rozdz. 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524).
USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524.) Art.26, 27 ust.1-3.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest pacjentom ich przedstawicielom ustawowym, osobom upoważnionym przez pacjentów oraz upoważnionym z mocy prawa podmiotom i organom po złożeniu w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z pouczeniem.

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej znajdują się w biurze W-MIL w Olsztynie lub do pobrania poniżej.

 III. OPŁATY

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci wyciągu, odpisu, kopii i wydruku dokumentacji oraz udostępnienie jej na informatycznym nośniku danych Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie pobiera opłaty określone w cenniku.

Wyciąg, odpis i kopia – definicje

Ze względu na znaczne różnice w wysokości opłat za udostępnienie jednej strony dokumentacji medycznej w różnych formach, warto wiedzieć co ustawodawca rozumie przez pojęcia wyciąg, odpis i kopia:

 • kopia – to dokument wytworzony przez odwzorowanie oryginału dokumentacji medycznej,
 • w formie kserokopii albo odwzorowania cyfrowego (skanu),
 • wyciąg – to skrótowy dokument zawierający wybrane informacje lub dane z całości dokumentacji medycznej,
 • odpis – to dokument wytworzony przez przepisanie tekstu z oryginału dokumentacji medycznej z wiernym zachowaniem zgodności co do treści z oryginałem.

Kserokopia – jako odwzorowanie oryginału – może być uznana za odpis, pod warunkiem, poświadczenia jego zgodności z oryginałem – Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z 10 lipca 2009 r., II CSK 71/09, LEX Nr 584201

IV. Aktualny cennik opłat:

 • jedna strona wyciągu lub odpisu – 11,36 PLN ;
 • jedna strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – 0,39 PLN;
 • na informatycznymnośniku danych – 2,27 PL

Maksymalna wysokość opłat została określona w art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524).
USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524.) Art.28.

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2018 r. (M.P.2018.472)

Podstawy prawne:

 1.  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2021r. poz. 711 );
 2. Ustawa Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 848);
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2020r. poz. 666).
 4. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 666,1292).
 5. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2021 r.(M.P.2021.440);
  „Na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021r. poz. 291,353 i 794) ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5681,56 zł.”