Wybory IX kadencji (2022-2026)

 

Wyniki wyborów XL Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej dniu 26 marca 2022 r.:

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko prezesa okręgowej rady lekarskiej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na stanowisko okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów członków okręgowej rady lekarskiej

 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów na członków okręgowego sądu lekarskiego

 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej

 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów członków okręgowej komisji rewizyjnej

 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów członków okręgowej komisji wyborczej

 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów przewodniczącego okręgowego sądu lekarskiego i jego zastępców

 Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów I i II zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej


Apele i Stanowisko przyjęte przez XL Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazd Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej dniu 26 marca 2022 r.:

 Stanowisko nr 1 w sprawie potępienia wojny w Ukrainie;

Apel nr 1 w sprawie pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy;

Apel nr 2 w sprawie wyceny świadczeń zdrowotnych;

Apel nr 3 w sprawie poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych z zakresu AOS oraz stomatologii;

Apel nr 4 w sprawie usprawnienia systemu SMK;

Apel nr 5 w sprawie zwiększenia wyceny świadczeń zdrowotnych w zw. z wejściem w życie tzw. „Nowego Ładu”;

Apel nr 6 w sprawie rozszerzenia finansowania świadczeń zdrowotnych przez podmioty prywatne;

Apel nr 7 w sprawie zachęcenia ukraińskich lekarzy i pielęgniarek do zasilenia polskiego systemu ochrony zdrowia;

Apel nr 8 w sprawie zwiększenia liczby lekarzy na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Opublikowano:  14 kwietnia 2022 r.


DELEGACI NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY IX KADENCJI 2022-2026.

OBWIESZCZENIE OKREGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ WARMIŃSKO – MAZURSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ W OLSZTYNIE z dnia 3 stycznia 2022r. o wynikach wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy Warmińsko- Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie na kadencję IX w latach 2022-2026.

Opublikowano: 3 stycznia 2022 r.


Rozpoczynamy okres głosowań w rejonach wyborczych

. Lista kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji (pdf)
Okręgowa komisja wyborcza
REKOMENDUJE GŁOSOWANIE W DRODZE KORESPONDENCYJNEJ
które jest równoważne z głosowaniem osobistym.

Zasady głosowania w drodze korespondencyjnej.
1. Wyborów kandydata (kandydatów) należy dokonać na karcie do głosowania przez wstawienie znaku X (dwa przecinające się odcinki) w polu kwadratu przy nazwisku kandydata (kandydatów) na którego (których) oddaje się głos.
Informacja o liczbie mandatów na delegata w danym rejonie wyborczym jest umieszczona na karcie do głosowania
W przypadku gdy liczba wskazań jest większa od liczby mandatów w danym rejonie głos jest nieważny.
2. Kartę do głosowania umieścić w nieoznakowanej, najmniejszej z nadesłanych kopert.
3. Zaklejoną nieoznakowaną kopertę z kartą do głosowania włożyć do zaadresowanej do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, większej koperty i po zaklejeniu, na odwrotnej stronie koperty w zaznaczonym miejscu umieścić odcisk pieczątki lekarskiej ( naklejkę z danymi lekarza) i podpisać.
Brak odcisku pieczątki lekarskiej (naklejki) i podpisu w oznaczonym polu uznaje się za nieuczestniczenie w głosowaniu w trybie korespondencyjnym.
4. Zaadresowaną kopertę wysłać pocztą lub dostarczyć do sekretariatu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie w nieprzekraczalnym terminie do godz. 12 dnia poprzedzającego termin głosowania na zgromadzeniu wyborczym – informacja o terminie dostarczona będzie wraz z kartą do głosowania.
Decyduje data i godzina dostarczenia przesyłki wyborczej do siedziby Warmińsko-Mazurskiej izby lekarskiej w Olsztynie.
Nie naklejać znaczka pocztowego. Przesyłka zwrotna jest opłacona.

Opublikowano: 26 października 2021 r.


Okręgowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów na delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy do dnia 30 września 2021 r.

Opublikowano: 31 sierpnia 2021 r.


KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
w sprawie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji
(2022 -2026)


Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie (oraz w siedzibie izby) opublikowano listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy w poszczególnych rejonach wyborczych.
Zarówno listy członków poszczególnych rejonów wyborczych jak i liczba mandatów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy do końca IX kadencji (2022-2026) nie ulegną już zmianom, poza skreśleniem z listy członków rejonów wyborczych w wyszczególnionych w ustawie przypadkach, bez zmiany liczby mandatów w rejonach wyborczych.

Okręgowa komisja wyborcza do 31 sierpnia 2021r. będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.
Kandydata na delegata może zgłosić jedynie członek danego rejonu wyborczego lub kandydat może zgłosić się sam. Zgłoszenia należy dokonać na karcie zgłoszenia kandydata na delegata na okręgowy zjazd lekarzy której wzór został zamieszczony na stronie internetowej izby.
Po wydrukowaniu ze strony internetowej izby karty zgłoszenia, należy ją czytelnie wypełnioną i podpisaną przez zgłaszającego i kandydata, dostarczyć do sekretariatu Warmińsko -Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie. ul. Żołnierska 16 C, 10-561 Olsztyn do dnia 31 sierpnia 2021r.
Niezbędne jest wpisanie imienia, nazwiska, tytułu zawodowego, numeru prawa wykonywania zawodu oraz numeru i nazwy rejonu wyborczego kandydata na delegata oraz zgłaszającego (nawet w przypadku w którym zgłaszającym jest sam kandydat na delegata). Kandydat na delegata podpisuje także zgodę na kandydowanie na delegata, na przetwarzanie i publikowanie danych w zakresie i zasadach określonych w regulaminie wyborów oraz oświadczenie o braku przeszkód do pełnienia mandatu delegata na okręgowy zjazd lekarzy.
Prawidłowo wypełnione karty zgłoszenia kandydata na delegata można przesłać drogą korespondencyjną na adres izby, drogą elektroniczną na adres olsztyn@hipokrates.org lub dostarczyć osobiście do sekretariatu izby.
– lista rejonów wyborczych wraz z liczbą mandatów

– karta zgłoszenia kandydata 

opublikowano: 8 lipca 2021 r.Szanowni Państwo,

W związku z trwającym w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej z siedzibą w Olsztynie procesem organizacji wyborów władz IX kadencji samorządu, okręgowa komisja wyborcza pragnie przedstawić nieco istotnych informacji.

Proces wyborczy rozpoczął się praktycznie od 1 stycznia 2021. Już w lutym b.r. okręgowa rada lekarska podjęła uchwałę w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego, uprawnionych do wyboru jednego delegata na okręgowy zjazd lekarzy w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie kadencji 2022-2026 oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, posiadających czynne prawo wyborcze, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy kadencji 2022-2026 (Uchwała Nr 10/2021/VIII okręgowej rady lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 24 lutego 2021 r.).

Ustalono liczbę członków rejonu wyborczego, uprawnionych do wyboru jednego delegata w liczbie 30 oraz ustalono liczebność rejonu wyborczego w liczbie nie mniejszej niż 30 i nie większej niż 360 członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie posiadających czynne prawo wyborcze.

W kwietniu 2021 r. okręgowa rada lekarska podjęła uchwałę w sprawie utworzenia rejonów wyborczych (Uchwała Nr 16/2021/VIII okręgowej rady lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 21 lutego 2021r.). Utworzono 27 rejonów wyborczych. W stosunku do rejonów wyborczych w obecnej kadencji nastąpiła jedna zmiana. Rejon wyborczy obejmujący Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie i Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie został rozdzielony na dwa rejony obejmujące poszczególne jednostki organizacyjne. Wykaz wszystkich rejonów wyborczych kadencji IX 2022-2026 zamieszczony jest na stronie internetowej W-MIL w Olsztynie ( http://wmil.olsztyn.pl).

Na podstawie informacji zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy (aktualizacja danych jest ustawowym obowiązkiem!) oraz uchwał okręgowej rady lekarskiej, okręgowa komisja wyborcza ustaliła imienne listy członków poszczególnych rejonów wyborczych. Zgodnie z regulaminem wyborów (Obwieszczenie Nr 7/16/VII Prezesa Naczelnej Rady lekarskiej z dnia 14 lipca 2016 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych) na liście członków rejonów wyborczych umieszczono lekarzy posiadających czynne prawo wyborcze, wpisanych do okręgowego rejestru lekarzy według stanu na dzień 31 grudnia 2020r.

19 maja 2021 okręgowa komisja wyborcza opublikowała listy członków rejonów wyborczych na stronie internetowej izby lekarskiej (http://wmil.olsztyn.pl) oraz udostępniła je na tablicy ogłoszeń w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, ul. Żołnierska 16 C.

W niniejszej przesyłce, adresowanej do poszczególnych członków Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie (na adres z okręgowego rejestru lekarzy!) znajduje się informacja o wpisaniu lekarza/lekarza dentysty na listę konkretnego rejonu wyborczego oraz druk wniosku o przeniesienie do innego rejonu wyborczego.

Wniosek o umieszczenie na liście członków innego rejonu wyborczego został również zamieszczony na stronie internetowej izby (http://wmil.olsztyn.pl). Pisemny wniosek można złożyć do okręgowej komisji wyborczej w ciągu 30 dni od opublikowania list na stronie internetowej tj. 19. maja 2021 r. Podpisany osobiście pisemny wniosek można dostarczyć do okręgowej komisji wyborczej za pomocą przesyłki pocztowej, dostarczyć osobiście lub przesłać na adres internetowy (http://wmil.olsztyn.pl).

Termin złożenia wniosku upływa dnia 18 czerwca 2021 r.

W związku z informacją zawartą w piśmie z dnia 27 kwietnia 2021 r. przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej Pawła Susłowskiego sugerujemy, aby celem zapewnienia większej wiarygodności składanych pod wnioskiem podpisów towarzyszyło odciśnięcie imiennej pieczątki. Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, że brak pieczątki na wniosku nie skutkuje jego odrzuceniem.

Odmowa umieszczenia na liście innego rejonu wyborczego jest uzasadniona jedynie w przypadku gdy skreślenie wnioskodawcy z rejonu wyborczego w którym był wpisany, rejon ten nie spełniałby wymogu minimalnej liczby członków rejonu wyborczego tj. 30.

Informujemy również, iż „ostateczne” (tj. po uwzględnieniu wniosków) listy członków rejonów wyborczych oraz liczba mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w rejonach nie ulega zmianie w okresie kadencji z wyjątkiem skreślenia z listy z powodu utraty czynnego prawa wyborczego, śmierci, zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu lub jego utraty.

Po opublikowaniu „ostatecznych” list członków rejonów wyborczych oraz liczby mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w rejonach, na stronie internetowej i w siedzibie izby oraz podjęciu przez okręgową radę lekarską uchwały o liczbie mandatów delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, na stronie internetowej zostanie zamieszczona informacja o trybie i terminie zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy oraz druk zgłoszenia.
W miesiącach wrześniu i październiku b.r. planujemy przeprowadzenie głosowania w rejonach wyborczych. Cały proces wyborczy musimy zakończyć do końca stycznia 2022 r.

Większość istotnych informacji o procesie wyborczym publikowane jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby lekarskiej (http://wmil.olsztyn.pl) lub można uzyskać u Pani Pauli pod numerem telefonu 609 710 817.
Kontakt do przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej lek. Stanisława S. Adamowicza pod numerem 510 041 543 lub 89 539 19 29 (Sekretariat WMIL).

Zachęcam do aktywnego włączenia się do wyborów nowych władz izb lekarskich w kadencji 2022-2026.

uchwała w sprawie ustalenia liczby członków rejonu wyborczego uprawnionych do
wyboru jednego delegata na okręgowy zjazd lekarzy w Warmińsko.Mazurskiej
lzbie Lekarskiej w Olsztynie kadencja 2022-2026 oraz minimalnej i maksymalnej
liczby członków rejonu wyborczego, posiadających czynne prawo wyborcze,
utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na okręgowy zjazd
lekarzy kadencji 2022-2026

uchwała w sprawie utworzenia  rejonów wyborczych

 opublikowano: 18 maja 2021 r.