21 marca 2023
 • Szkolenia
 • szkolenie: Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego

  SZCZEGÓŁY: https://kmptm.pl/power5-4-kursy/migotanie-przedsionkow/

  TERMIN KURSU: 19-21.03.2023

  (za udział w kursie przysługuje 21 punktów edukacyjnych)

  Cel kształcenia

  Wzrost wiedzy i umiejętności praktycznych lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” w obszarze leczenia migotania przedsionków i technik nakłucia transseptalnego zgodnie z Evidence Based Medicine oraz rozwój umiejętności interpersonalnych w zakresie właściwej komunikacji z pacjentem.

  Przedmiot i zakres planowanego kształcenia

  Planowane kształcenie przyjmie formę kursu, które obejmuje zarówno część teoretyczną oraz praktyczną, przy czym część praktyczna stanowić będzie co najmniej 50 % godzin edukacyjnych.

  Zakres wiedzy teoretycznej:

  1. Umiejętność nawiązywania relacji z pacjentem, jego rodziną i opiekunem pacjenta
  2. Patofizjologia migotania przedsionków
  3. Leczenie migotania przedsionków w świetle współczesnych wytycznych.
  4. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków: metody, skuteczność powikłania.
  5. Kwalifikacja i przygotowanie pacjentów do leczenia inwazyjnego
  6. Anatomia radiologiczna serca
  7. Nakłucie transseptalne: sprzęt technika, powikłania
  8. Zabieg ablacji migotania przedsionków – niezbędne wyposażenie i kwalifikacje personelu
  9. Anatomia radiologiczna człowieka i świni

  Zakres umiejętności praktycznych:

  1. Ćwiczenia praktyczne w modelu zwierzęcym (nakłucie transseptalne, lokalizacja żył płucnych, izolacja)
  2. Ćwiczenia na symulatorach

   Zakres tematyczny kursu kształcącego lekarzy, lekarzy rezydentów i stażystów oraz lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” wykracza poza programy specjalizacji lekarskich.

  Sposoby weryfikacji wyników kształcenia

  • Sprawdzian z wiedzy teoretycznej – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu na zakończenie każdego kursu z zakresu wiedzy objętej programem kursu – u kierownika kursu lub wykładowcy; warunkiem zaliczenia części teoretycznej jest uzyskanie min80% dobrych odpowiedzi na 45 pytań testowych
  • Sprawdzian z umiejętności praktycznych – lekarz jest zobowiązany do zaliczenia sprawdzianu umiejętności praktycznych czyli wykonania samodzielnie procedury medycznej (nakłucie transseptalne, lokalizacja żył płucnych, izolacja) na modelu zwierzęcym

  Grupa docelowa szkoleń

  Kurs przeznaczony jest dla lekarzy ze specjalizacją „kardiologia” oraz lekarzy rezydentów/ stażystów/ lekarzy odbywających specjalizację w trybie „pozarezydenckim” o specjalizacji „kardiologia”.

  Miejsce szkolenia: Śląski Park Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10 c w Zabrzu

  Liczba planowanych szkoleń: 26 kursów do 30.06.2023 r.

  Liczebność każdej grupy szkoleniowej: 6 osób

  Czas trwania każdego szkolenia: 3 dni

  Termin kursów:

  19-21.03.2023

  Następne wydarzenie
  22 marca
  2023
  od godz. 
  13:30