STAŻ PODYPLOMOWY

Absolwenci uczelni medycznych ubiegający się o skierowanie na staż podyplomowy od 1 marca 2021 r. osobiście składają do dnia 31 stycznia 2021 r.  w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

  1. Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/ lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisania na listę członków oraz wpisu do rejestru lekarzy i lekarzy dentysty w Okręgowej Izbie Lekarskiej. >>pobierz>>
  2. Odpis dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów.
  3. Odpis suplementu dyplomu
  4. Zaświadczenie o średniej ze studiów.
  5. Kserokopia dowodu osobistego.
  6. Potwierdzenie miejsca zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
  7. Dowód zmiany nazwiska.
  8. Orzeczenie o stanie zdrowia. >>pobierz>>
  9. Dwa zdjęcia legitymacyjne/paszportowe

Tryb odbywania staży podyplomowych lekarza i lekarza dentysty uregulowany jest rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2012 r., poz. 1082 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

89 539 19 29 w. 2, e-mail: o l s z t y n @ h i p o k r a t e s . o r g

Centrum Egzaminów Medycznych