Składki członkowskie

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmieniła się wysokość obowiązkowej składki członkowskiej!

Zgodnie z uchwałą Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej ustala się wysokość składki obowiązującej lekarza lub lekarza dentystę, członka okręgowej izby lekarskiej na 60 zł miesięcznie.
Lekarz / lekarz dentysta posiadający ograniczone prawo wykonywania zawodu (stażysta) opłaca składkę w wysokości 10 zł miesięcznie.

Od zaległych składek nalicza się odsetki ustawowe za opóźnienie.

Składki członkowskiej nie opłacają:

  • lekarze oraz lekarze dentyści, którzy ukończyli 75 lat,
  • lekarze oraz lekarze dentyści, którzy zostali skreśleni z rejestru Okręgowej izby Lekarskiej,
  • lekarze oraz lekarze dentyści, którzy złożyli oświadczenie o nieosiąganiu przychodów z tytułu wykonywania zawodu ze źródeł przychodów wymienionych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki członkowskiej należy zgłaszać w izbie lekarskiej niezwłocznie. Zmiany te skutkują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Okręgowa Rada Lekarska podjęła stosowną uchwałę /lekarz złożył oświadczenie o nieosiąganiu przychodów.

Składkę za dany miesiąc opłaca się do końca tego miesiąca lub z dowolnym wyprzedzeniem na indywidualne konto bankowe.

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w dziale księgowości Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej:
Danuta Łuniewska tel. 89 539 19 29 w. 3
Anna Wikieł tel. 89 539 19 29 w. 3

 

Obowiązek opłacania składek regulują:

Ustawa z 2 grudnia 2009r o izbach lekarskich ( Dz.U.Nr 219, poz.1708)
Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 27/14/VII z dnia 5 września 2014r.
Uchwała Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 44-03-IV z 24 lutego 2003r.
Uchwała Nr 86/2005/V Okręgowej Rady Lekarskiej z 21 grudnia 2005r. 
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z 1 maja 2004r.)