Informacja nt. raportowania zdarzeń medycznych

Od 1 lipca 2021 r. wszystkie placówki medyczne powinny być gotowe do realizacji wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej i raportowania zdarzeń medycznych do Systemu P1, co umożliwi wymianę tych danych.

Wymiana elektronicznej dokumentacji medycznej:
Od wyżej wskazanej daty tj. od dnia 1 lipca 2021 r. usługodawcy zobowiązani są za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej zapewnić możliwość dokonywania wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej. Wymiana ta będzie dotyczyć dokumentacji określonej w art. 13a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. Zgodnie z § 1 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej elektroniczną dokumentację medyczną stanowią:

  1. karta informacyjna leczenia szpitalnego,
  2. karta odmowy przyjęcia do szpitala,
  3. informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego,
  4. wyniki badań laboratoryjnych wraz z opisem,
  5. opis badań diagnostycznych, innych niż wskazane w punkcie powyżej.

Raportowanie zdarzeń medycznych:

Zgodnie z art. 56 ust. 2a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia usługodawcy będą zobowiązani przekazywać do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dane zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji. Obowiązkiem raportowania związane będą wszystkie podmioty medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych, bez żadnych wyjątków. Bez znaczenia będzie tu źródło finansowania działalności leczniczej, a także ich organizacji formy działalności. Pojęcie zdarzenia medycznego zostało zdefiniowane w art. 2 ust. 14 rzeczonej ustawy i należy przez nie rozumieć działanie służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania.
Szczegółowy zakres danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji w ochronie zdrowia, przekazywanych przez usługodawców do SIM, terminy przekazywania do SIM danych oraz sposób ich przekazywania do SIM – te kwestie określa rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu
i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej.

Radca Prawny WMIL w Olsztynie
Tomasz Kozak