Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

to niezależny organ Okręgowej Izby Lekarskiej wykonujący czynności sprawdzające i prowadzący postępowania wyjaśniające w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy za czyny sprzeczne z przepisami normującymi wykonywanie zawodu lekarza, z zasadami etyki i deontologii zawodowej.

Podstawowymi przepisami w postępowaniu przed OROZ jest wyżej cytowana ustawa o izbach lekarskich, a w zakresie nieuregulowanym w ustawie – przepisy kodeksu postępowania karnego.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

 • wykonuje czynności sprawdzające i prowadzi postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65 ustawy;
 • sprawuje funkcję oskarżyciela przed sądami lekarskimi;
 • składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności;
 • działa przy pomocy swoich Zastępców;
 • posiada własną Kancelarię do wykonywania czynności prawno-administracyjnych;
 • nie jest organem właściwym do ścigania przestępstw;
 • nie rozpatruje roszczeń cywilnoprawnych, finansowych w szczególności nie jest właściwym do ustalania i przydzielania odszkodowań, rozliczeń i zwrotów należności;
 • nie rozpatruje skarg (odwołań) złożonych na opinie sądowe wydawane w ramach postępowania przed Sądem Powszechnym/Prokuraturą;
 • nie rozpatruje skarg (odwołań) na decyzje wydawane przez organy rentowe;
 • nie posiada umocowania ustawowego do świadczenia porad prawnych z zakresu praw pacjenta i praw lekarzy;
 • nie rozpatruje skarg związanych z kontraktowaniem usług w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia i realizacji świadczeń medycznych w aspekcie NFZ;
 • nie rozpatruje skarg dotyczących średniego personelu medycznego.

Zawiadomienia o możliwości popełnienia przewinienia zawodowego, skargi i inne pisma procesowe można składać osobiście w Biurze OROZ lub listownie. Skarga powinna zawierać: dane osoby skarżącej/pokrzywdzonej (imię nazwisko, PESEL, adres, nr telefonu), datę i miejsce przewinienia zawodowego, zwięzły opis czynu, dane lekarza, dane świadka, odręczny podpis.

Przeglądnie akt po uprzednim uzyskaniu zgody OROZ i uzgodnieniu terminu.

Przedawnienie – Zgodnie z art. 64 ustawy o izbach lekarskich nie można wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Rzecznik nie prowadzi korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail, a wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma w sprawie doręcza przez publicznego operatora pocztowego.

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej: ul. Żołnierska 16C, pok. 203, 10-561 Olsztyn

tel. 89 539 19 29 w. 4,
e-mail: a.januszewicz@hipokrates.org

Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej jest: lek. Mirosława Kozłowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:

 • I zastępca – dr n. med. Małgorzata Muzolf
 • II zastępca – lek. dent. Leszek Czapliński
 1. lek. Jarosław Abramczyk
 2. lek. Kazimierz Barwiński
 3. lek. Marek Bieniecki
 4. lek. Adam Bok
 5. lek. Otylia Borzuchowska
 6. lek. Wojciech Broszkiewicz
 7. dr n. med. Jan Bykowski
 8. lek. dent. Małgorzata Eliszewska
 9. lek. Anetta Graczykowska
 10.  lek. dent. Eugeniusz Grygoruk
 11.  lek. Patryk Jancewicz
 12.  lek. Jerzy Komarzewski
 13.  dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
 14.  lek. Piotr Kulpaka
 15.  lek. dent. Regina Łukaszewicz
 16.  lek. Jan Łukaszuk
 17.  lek. Danuta Markowska
 18.  lek. Ewa Miłosz
 19.  lek. Joanna Misiewicz
 20.  lek. Danuta Orłowska-Kołtun
 21.  lek. Danuta Osmolińska-Topolska
 22.  dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
 23.  lek. Rafał Patalon
 24.  dr n. med. Brygida Piotrowska-Wróbel
 25.   lek. dent. Edyta Pulińska
 26.  lek. Jadwiga Reutt
 27.  lek. Ewa Sankowska
 28.  lek. Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk
 29.  lek. Sławomir Szymański
 30.  lek. Mateusz Tyllo
 31.  lek. Halina Walas