Komisja Praktyk, Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu

Przewodnicząca: lek. Katarzyna Miśków

Do zadań Komisji Prywatnych Praktyk należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie postępowania w sprawie przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty;
 2. sprawdzanie formalnej poprawności wniosków, przyjmowanie oświadczeń oraz sprawdzanie kompletności dokumentów złożonych przez lekarza,
 3. przyznawanie prawa wykonywania zawodu lekarzom cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej zamierzającym wykonywać zawód lekarza na obszarze działalności Warmińsko – Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 4. prowadzenie rejestru lekarzy Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie i rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód lekarza na obszarze działania Warmińsko ? Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 5. prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej;
 6. kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie praktyk lekarskich zgodnie z ustawą o działalności leczniczej i ustawą o swobodzie działalności gospodarczej;
 7. udzielania zainteresowanym informacji dotyczących ogólnych zasad wykonywania zawodu lekarza oraz wykonywania działalności leczniczej w zakresie praktyk lekarskich;
 8. prowadzenie postępowania w sprawach uznania formalnych kwalifikacji lekarza, kwalifikacji z zakresie specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, posiadanie prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz o postawie etycznej lekarza i o braku informacji o zdarzeniach mogących mieć wpływ na wykonywanie zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE;
 9. prowadzenie postępowania w sprawach uznania formalnych kwalifikacji lekarza, będącego członkiem danej okręgowej izby, albo którego dane znajdują się w archiwum ewidencji, albo w archiwum akt osobowych, i posiadającego kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia odbytego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. sprawowanie w imieniu okręgowej rady lekarskiej pieczę nad: a) prawidłowością prowadzenia okręgowego rejestru i jego aktualizacji we współpracy z Centralnym Rejestrem, b) zabezpieczeniem danych zawartych w okręgowym rejestrze, c) wystawianiem i wydawaniem dokumentów uprawniających do wykonywania zawodu i ich aktualizacja, d) prowadzeniem zbioru akt osobowych lekarzy oraz archiwum akt osobowych;
 11. prowadzi postępowanie w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego, wpisanie na listę członków w związku z przeniesieniem na nasz teren izby;
 12. współdziałanie z organami i komisjami do spraw rejestracji innych okręgowych izb;
 13. prowadzenie z upoważnienia okręgowej rady lekarskiej, korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, zakładami opieki zdrowotnej i innymi podmiotami zatrudniającymi lekarzy oraz lekarzami w sprawach określonych w Uchwale NRL;
 14. współpraca z systemem wymiany informacji IMI krajów Unii Europejskiej, w szczególności z modułem – PQ Alerts-Doctors ? Lekarze ? szybkiego ostrzegania, dotyczącego lekarzy i lekarzy dentystów, na których nałożono w Polsce zakaz wykonywania zawodu (stały lub czasowy) albo których ograniczono w wykonywaniu zawodu;
 15. zadania związane z Systemem Monitorowania Kształcenia, absolwentów uczelni medycznych, lekarzy przystępujących do LEK i LDEK oraz lekarzy specjalizujących się;
 16. prowadzenie postępowania w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentom z praktyk zawodowych lekarzy po śmierci lekarza;
 17. realizacja innych zadań wynikających z przepisów prawa, dotyczących wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz funkcjonowania praktyk zawodowych

Skład Komisji Praktyk, Rejestracji i Prawa Wykonywania Zawodu