Doskonalenia zawodowe w "Domu Lekarza":

 

Farmaceuta na oddziale szpitalnym: optymalizacja opieki nad pacjentem Wrocław, 7-8 marca 2019 

mc900442166 

XV Olsztyński Dzień Fizjoterapii "Fizjoterapia w ortopedii i sporcie"
12 kwietnia 2019 r.
pobierz: komunikat; program; formularz; zasady zgłaszania

 
 IV Ogólnopolska Studencka Konferencja Szkoleniowa Innowacje w Onkologii mc900442166 

III Międzynarodowa Konferencja "Lekarz i jego hobby",
29-30 marca 2019 roku w Druskiennikach na Litwie
w hotelu Europa Royal Druskininkai (Druskininkai, Vilniaus al. 7) 

 
Ochrona radiologiczna pacjentów dla lekarzy dentystów wykonujących medyczne procedury radiologiczne  mc900442166

Szkolenia prowadzone przez NIL - ZAPISY

 
Informacja o planowanych szkoleniach mc900442166

KONKURS NA NAJLEPSZE PUBLIKACJE NAUKOWE

W imieniu Komisji Kształcenia pragnę poinformować, że dotychczasowy konkurs na najlepszą publikację naukową decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej został zmodyfikowany i opracowany w taki sposób aby dać szansę rozwoju naukowego młodym lekarzom i lekarzom dentystom. Konkurs im. prof. Edwarda Lenkiewicza adresowany jest do osób, które w chwili opublikowania materiału nie ukończyły 35 lat i są członkami Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Zgodnie z regulaminem termin przyjmowania prac upływa z dniem 28 lutego 2019 r. Przyznawane są dwie nagrody równorzędne w kwocie 1 000,00 zł brutto każda, po jednej dla lekarza i lekarza dentysty. 
Nagrody finansowe dla autorów najlepszych prac wręczane będą podczas Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.
Zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do składania swoich prac do konkursu.

Z poważaniem
Lek. Piotr Siwik
Przewodniczący Komisji Kształcenia ORL

regulamin konkursu >>pdf>>


GRANTY DLA TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Realizując uchwałę Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy Nr 17 z dnia 5.11.2005 Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie od kilku lat oferuje swoim członkom pomoc w realizacji ustawowego obowiązku kształcenia ustawicznego poprzez organizację szkoleń. Ponadto towarzystwa naukowe, które organizują szkolenia w siedzibie Izby są zwolnione z opłat za salę wykładowa, korzystają nieodpłatnie ze sprzętu multimedialnego, mogą również wystąpić o "grant naukowy".
W związku z planowanym przydzieleniem środków finansowych z budżetu Izby na dofinansowanie szkoleń organizowanych przez towarzystwa naukowe z terenu działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zwracam się z prośbą o zgłaszanie przez zainteresowane towarzystwa naukowe wniosków na dofinansowanie szkoleń najpóźniej do dnia 15.02.2019 r. Komisja Kształcenia może przyznać granty w wysokości do 2500 zł każdy.

Szczegółowe warunki przyznawania grantów w dołączonym regulaminie. 
Ze względu na duże zainteresowanie pozyskaniem ww. środków prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

Z poważaniem
Lek. Piotr Siwik
Przewodniczący Komisji Kształcenia ORL

Regulamin przyznawania grantów (pdf)

Wniosek o dofinansowanie szkolenia (doc)


Bezpłatne szkolenia realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia Ministerstwa Zdrowia oraz Funduszy Europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kurs języka angielskiego dla lekarzy z możliwością dofinansowania w 80% z funduszy UE

Punkty przez internet:

Punkty edukacyjne:

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

 W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie przypominamy, iż w listopadzie ubiegłego roku skończył się kolejny okres rozliczeniowy obejmujący 48 miesięcy (2012r. - 2016r.).

Zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia lekarz/lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu "Ewidencję Doskonalenia Zawodowego" wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie "Prawo wykonywania zawodu lekarza" albo "Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty", w części "wpisy uzupełniające".

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy zapisy załącznika Nr 3 ww. rozporządzenia, ułatwiające  dopełnienie tego obowiązku, który  określa liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego. Uwzględniono bowiem liczne postulaty samorządu i zniesiono limity punktów edukacyjnych w niektórych formach szkolenia, a także zmieniono liczbę punktów edukacyjnych. Dodano także nową formę doskonalenia zawodowego, a mianowicie "udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej".

W związku z koniecznością coraz częstszego opiniowania przez organy Samorządu Lekarskiego kandydatur do pełnienia określonych funkcji w różnych gremiach, informujemy iż najbardziej obiektywnym i weryfikowalnym kryterium pozwalającym na wydanie opinii jest ocena przebiegu pracy zawodowej w oparciu o ustawiczne kształcenie.

Prosimy o wypełnienie wersji skróconej załącznika i przekazanie do Izby Lekarskiej.
- wersja skrócona załącznika (pdf)
- załącznik nr 3 (pdf)
- sposoby dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (pdf)


Komunikat Komisji Kształcenia
W sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 >>pobierz>> 
Komunikat Komisji Kształcenia >>pobierz>>
Informacja dla podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe >>pobierz>>
Rozporządzenie Ministra Zdrowia - Dz. U. 06239.1739 >>pobierz>>
Oświadczenie Kodeksu Etyki Lekarskiej >>pobierz>>
 

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów:

1. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia >>pobierz>>

2. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru >>pobierz>>

3. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy lub lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską >>pobierz>>

4. Informacja o formie kształcenia >>pobierz>

5. Załączniki:

Szczegółowy program kształcenia >>pobierz>>
Szczegółowy regulamin kształcenia >>pobierz>>
Zaświadczenie - wzór >>pobierz>> 
Zapraszamy do udziału w kursach z onkologii - 1 i 8 października 2011 r. (informacja w załączeniu)