Warunkowe prawo wykonywania zawodu

W-2 F WNIOSEK O PRZYZNANIE WARUNKOWEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

W celu przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów lekarz, lekarz dentysta składa następujące dokumenty:

 1. „ W-2F Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów W-M Izby Lekarskiej,” zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy <<pobierz>>
 2. Decyzja Ministra Zdrowia, o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza/lekarza dentystę tj. decyzja MZ, o której mowa w art. 7 ust. 12 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów (oryginał do wglądu)
 4. Kserokopia dokumentu określającego przebieg i czas trwania studiów (suplement/załącznik do dyplomu) oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli takie przeszkolenie lekarz/lekarz dentysta odbył (oryginał do wglądu)
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zalegalizowany przez konsula RP dla danego państwa, które wydało dyplom lub zawierający apostille (oryginał do wglądu)
 6. Orzeczenie o stanie zdrowia o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, potwierdzone przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych <<pobierz>>
 7. Zaświadczenie z podmiotu leczniczego, w którym lekarz/lekarz dentysta zamierza wykonywać zawód dotyczące gotowości do zatrudnienia po uzyskania prawa wykonywania zawodu. Wskazanie specjalisty, pod nadzorem którego lekarz/lekarz dentysta będzie wykonywał zawód, zgodnie z decyzją MZ.
 8. Dokumenty odnoszące się do znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie umożliwiającym wykonywanie zawodu lekarza – jeśli posiada. W przypadku braku ww. dokumentów oświadczenie o posiadaniu znajomości języka polskiego w mowie i piśmie. <<pobierz>>
 9. Kserokopia książki pracy lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu na terenie którego lekarz/lekarz dentysta wykonywał zawód wraz z tłumaczeniem (oryginał do wglądu)
 10. Dokument tożsamości (oryginał do wglądu)
 11. Dwa zdjęcia biometryczne w formie papierowej oraz elektronicznej uzyskane z zakładu fotograficznego wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, które należy przesłać na adres  olsztyn@hipokrates.org
 12. Kserokopia decyzji nadającej numer pesel (oryginał do wglądu)

Wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP. Ww. dokumenty należy przedstawić w oryginale wraz z ich kserokopiami.

Dokumenty o przyznanie prawa wykonywania zawodu przyjmowane są w komplecie!