PRZYZNANIE/ PONOWNE PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

 

W-2B WNIOSEK O PRZYZNANIE/ PONOWNE PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

Dokumenty, które należy złożyć w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej:

 1. „Wniosek W2-B o przyznanie prawa wykonywania zawodu, wpisanie na listę członków i wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej”, zawierający informację o celu podjęcia wykonywania zawodu, oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy,
 2. Orzeczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza medycyny pracy <<pobierz>>;
 3. Dowód zmiany nazwiska – jeśli dotyczy;
 4. Odpis dyplomu/dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów;
 5. Odpis suplementu dyplomu;
 6. Zaświadczenie o uznaniu równoważności dyplomu;
 7. Świadectwo złożenia LEK/ LDEK;
 8. 2 aktualne fotografie odzwierciedlające wizerunek twarzy zgodne z zasadami określonymi w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332 z późn. zm.) – zdjęcie papierowe – paszportowe formatu 35 x 45 mm (szerokość x wysokość) wraz
 9. z wersją elektroniczną – rozdzielczość 492×633 pikseli (zachowując proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 35 x 45 mm (szerokość x wysokość), przesłaną na adres olsztyn@hipokrates.org.
 10. ograniczone prawo wykonywania zawodu/ prawo wydane w celu odbycia stażu podyplomowego,
 11. „Karta stażu podyplomowego lekarza”/  lekarza dentysty” zatwierdzona przez Komisję Kształcenia Medycznego albo decyzję Ministra Zdrowia o uznaniu stażu odbytego za granicą za równoważny w całości ze stażem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i zaświadczenie o złożeniu sprawdzianu, o którym mowa w § 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 maja 1999 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz.U. Nr 54, poz. 571 z późn. zm.),
 12. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – np. kopia świadectwa maturalnego, świadectwo złożenia z wynikiem pozytywnym i w języku polskim – LEP, LEK, LDEP, LDEK lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu ze znajomości języka polskiego. Egzamin organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie.
 13. świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza, lekarza dentysty (po dniu 1 października 2004 r.)
 14. dokument uprawniający do pobytu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Dokumenty niezbędne do przyznania prawa wykonywania zawodu nie wymienione powyżej, które lekarz/lekarz dentysta składa właściwej okręgowej radzie lekarskiej w celu przyznania ograniczonego prawa wykonywania zawodu powinny znajdować się w aktach osobowych izby, której jest członkiem a do której występuje o przyznanie prawa wykonywania zawodu albo zostają przekazane tej izbie jeżeli lekarz jest członkiem innej okręgowej izby lekarskiej.