W związku z upływem z dniem 31 grudnia 2022 roku drugiej kadencji Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Olsztynie, działając na podstawie art. 67e ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1876 ze zm.), Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwrócił się z prośbą o wskazanie kandydatów na członków wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych spełniających wymogi określone w art. 67e ust. 3 i 4 ww. ustawy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 czerwca br. (decyduje data wpływu do urzędu), na adres: Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Ogłoszenie o naborze, wymagania co do kandydata oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne na  stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/nabor-do-wojewodzkiej-komisji-do-spraw-orzekania-o-zdarzeniach-medycznych-2023