Prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności, miejsce i czas

W-2E WNIOSEK O PRZYZNANIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA/LEKARZA DENTYSTY, NA OKREŚLONY ZAKRES CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH, OKRES I MIEJSCE ZATRUDNIENIA W PODMIOCIE LECZNICZYM, WPISANIE NA LISTĘ CZŁONKÓW ORAZ WPIS DO OKRĘGOWEGO REJESTRU LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

w celu przyznania uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia lekarz, lekarz dentysta składa następujące dokumenty:

 1. „W-2E wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie leczniczym wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,” zawierający oświadczenie o posiadaniu przez wnioskodawcę pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w okręgowym rejestrze lekarzy <<pobierz>>;
 2. Decyzja Ministra Zdrowia o wyrażeniu zgody na wykonywanie zawodu przez lekarza/lekarza dentystę, określająca zakres czynności zawodowych oraz okres i miejsce zatrudnienia we wskazanym podmiocie leczniczym, tj. decyzja MZ, o której mowa w art. 7 ust. 2b ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 3. Kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie co najmniej 5-letniego okresu studiów (oryginał do wglądu);
 4. Kserokopia dokumentów określających przebieg i czas trwania studiów (suplement/załącznik do dyplomu) oraz odbytego szkolenia specjalizacyjnego, jeżeli takie przeszkolenie lekarz/lekarz dentysta odbył (oryginał do wglądu);
 5. Kserokopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty spełniający warunki określone w art. 7 ust. 2a pkt 8 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (oryginał do wglądu);
 6. Orzeczenie o stanie zdrowia, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, potwierdzone przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań profilaktycznych <<pobierz>>
 7. Kserokopia dokumentu potwierdzającego niekaralność zawodową i spełnienie wymogów dotyczących postawy etycznej wydany przez uprawniony organ w państwie, w którym lekarz/lekarz dentysta wykonywał bądź wykonuje zawód (oryginał do wglądu);
 8. Zaświadczenie z podmiotu leczniczego, w którym lekarz/lekarz dentysta zamierza wykonywać zawód dotyczące gotowości do zatrudnienia po uzyskania prawa wykonywania zawodu, zawierające okres planowanego zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czynności zawodowych zgodnego z posiadanym tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny, tj. zaświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2a pkt 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Wskazanie specjalisty, pod nadzorem którego lekarz/lekarz dentysta będzie wykonywał zawód;
 9. Kserokopia książki pracy lub innego dokumentu potwierdzającego wykonywanie zawodu na terenie którego lekarz/lekarz dentysta wykonywał zawód wraz z tłumaczeniem (oryginał do wglądu);
 10. Kserokopia paszportu (oryginał do wglądu);
 11. Dwa zdjęcia biometryczne w formie papierowej oraz elektronicznej uzyskane z zakładu fotograficznego wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, które należy przesłać na adres olsztyn@hipokrates.org;
 12. Kserokopia decyzji nadającej numer pesel (oryginał do wglądu);

Wszystkie dokumenty wydane w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć na język polski przez polskiego tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP. Ww. dokumenty należy przedstawić w oryginale waz z ich kserokopiami;

UWAGA:

Jeżeli lekarz nie posiada zaświadczenia o niekaralności – proszę napisać oświadczenie, że nie jest karany i zaznaczyć że w chwili obecnej nie jest możliwe uzyskanie urzędowego dokumentu.

Dokumenty o przyznanie prawa wykonywania zawodu przyjmowane są w komplecie!