Spis nadanych stopni i tytułów naukowych – lekarzom i lekarzom dentystom Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

Tytuł naukowyImię i NazwiskoTytuł pracyRok obrony
Dr hab. n. med Janusz GODLEWSKI Analiza ekspresji genu PLAGL1 oraz powiązanych z nim genów i białek w raku jasnokomórkowym nerki i ich rola w prognozowaniu przebiegu choroby2019
Dr hab. n. med Adam KERN „Aspekty kliniczne leczenia chorych ze zwężeniami zlokalizowanymi
w bifurkacjach wieńcowych, ze szczególnym uwzględnieniem dystalnego pnia lewej tętnicy wieńcowej.”
2019
Dr hab. n. med Magdalena KRAJEWSKA-WŁODARCZYK„Ocena aparatu paznokciowego w łuszczycy i łuszczycowym zapaleniu stawów.” 2019
Dr hab. n. med Tomasz WAŚNIEWSKI „Nowe biomarkery molekularne patologicznych zmian błony śluzowej trzonu macicy.” 2019
Dr hab. n. med Anna Dorota ŻURADA„Zintegrowany system przestrzennych pomiarów i analizy parametrów części przedniej koła tętniczego mózgu z wykorzystaniem obrazów multimodalnych oraz wizualizacji trójwymiarowych.” 2019
Dr hab. n. med Beata JANUSZKO-GIERGIELEWICZ „Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i odmienności choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.” 2020
Tytuł naukowy Imię i Nazwisko Tytuł pracy Rok obrony
dr n. med.Maciej Wojciech PRZUDZIK „Ocena leczenia pacjentów z ciałami obcymi i kamicą pęcherza moczowego metodami minimalnie inwazyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem dostępu przez pojedynczy port w materiale Kliniki Urologii UWM w latach 2015-2017.” 2019
dr n. med. Magdalena SZWABOWICZ „Ocena rogówki u pacjentów leczonych ranibizumabem lub afliberceptem
z powodu wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego
z wiekiem.”
2019
dr n. med. Paweł RADKOWSKI „Porównanie monitorowania nerwowo-mięśniowego za pomocą elektromyografii między nerwem łokciowym a nerwem piszczelowym tylnym podczas znieczulenia ogólnego.” 2019
dr n. med. Natalia DOWGIAŁŁO-WNUKIEWICZ „Leczenie „ostrego brzucha” w wieku podeszłym: czy postępowanie chirurgiczne jest zawsze wskazane?” 2019
dr n. med. Janusz Jacek GOŁOTA „Czynniki prognostyczne mięsaków o pierwotnym ognisku rozwoju w płucu w oparciu o wyniki lecznica pacjentów leczonych w Klinice Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie w okresie 1994-2009 roku.” 2019
dr n. med. Marek GOWKIELEWICZ „Ekspresja horomonu anty-Mullerowskiego w tkance raka endometrium.” 2019
dr n. med. Ewa Aleksandra MALINOWSKA„Obraz kliniczny sarkoidozy u chorych hospitalizowanych w Klinice Pulmonologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego latach 2013-2017.” 2019
dr n. med. Paweł LECH „Wyniki odległe chirurgicznego leczenia otyłości patologicznej na podstawie dwóch metod operacyjnych: mankietowej częściowej resekcji żołądka i regulowanej opaski żołądkowej.” 2019
dr n. med. Joanna ZALEWSKA„Ultrabiomikroskopowa ocena warunków anatomicznych przedniego odcinka gałki ocznej u pacjentów z zespołem pseudoeksfoliacji.” 2019