Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów

Warunkiem prowadzenia kształcenia podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów jest uzyskanie wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Wyjątek stanowią (zgodnie z par. 19, ust.1 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty):

 1. podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego lub szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;
 2. inne podmioty niż wymienione w pkt 1 uprawnione do kształcenia podyplomowego na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe.

Aby uzyskać wpis do rejestru należy listownie, elektronicznie lub osobiście dostarczyć do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów.
 2. Informację o planowanej formie kształcenia
 3. Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
 4. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS
 5. Zaświadczenie o wpisie do CEIDG
 6. Dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej
 7. Szczegółowy program kształcenia
 8. Regulamin kształcenia
 9. Dokumenty potwierdzające ukończenie szkolenia
 10. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika naukowego i wykładowców

Opłata za wpis do rejestru wynosi wynosi 500 zł i jest powiększona o iloczyn liczby planowanych informacji (wskazanych w wystąpieniu o potwierdzenie warunków kształcenia jako liczba planowanych form realizacji programu kształcenia) i kwoty 250 zł.

Jeżeli kształcenie planowane jest jednorazowo w jednej formie wówczas opłata wynosi 500 zł. Opłata za każde kolejne wydarzenie: 250zł.


 Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia.

Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia wpisanego do rejestru.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy lub lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską.

Informacja o formie kształcenia.

Szczegółowy program kształcenia.

Szczegółowy regulamin kształcenia.

Zaświadczenie wzór