Regulamin organizacyjny

JAKIE ZMIANY NALEŻAŁO ZGŁOSIĆ W PRYWATNYCH PRAKTYKACH DO 31 GRUDNIA 2012 R?

Dotychczasowe przepisy regulujące sprawy związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnych i grupowych praktyk lekarskich zawarte w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty zostały uchylone z dniem 1 lipca 2011 r. Zastąpiły je nowe przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 217 ustawy o działalności leczniczej, z dniem wejścia w życie tej ustawy rejestr indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktyk lekarskich stał się rejestrem PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Wpisy w tych rejestrach stały się z dniem 1 lipca 2011 r. wpisami w rejestrze PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ, co oznacza, że lekarze i lekarze dentyści, którzy zarejestrowali praktykę lekarską przed dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej (tzn. 1.07.2011 r.), nie muszą składać nowych wniosków o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicząa jedynie zgłosić następujące informacje:

JAKIE ZMIANY NALEŻY ZGŁOSIĆ do 31 grudnia 2012r.

PRAKTYKI STACJONARNE (GABINETY) oznaczenie 98 lub 99

  1. przesłać kserokopię umowy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (polisy)
  2. stworzyć regulamin organizacyjny – (regulaminu nie przesyłamy do biura Izby)

W razie zaistnienia zmian danych podlegających wpisowi do rejestru zmiana ta musi zostać zgłoszona okręgowej radzie lekarskiej na wniosku, wraz z opłatą za zmianę 36 zł.

PRAKTYKI WYŁĄCZNIE W MIEJSCU WEZWANIA

Praktyki wyłącznie w miejscu wezwania zostały przerejestrowane automatycznie do Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w niezmienionej formie. Jest to forma prowadzona poza przedsiębiorstwem podmiotu leczniczego (tzw. wizyty domowe – oznaczenie 95 lub 96).

Jeżeli jednak praktyka zawodowa jest wykonywania wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (tzw. kontrakt – oznaczenie 93 lub 94), lekarz powinien przerejestrować lub dodatkowo zarejestrować praktykę wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego. Rejestracji takiej należy dokonać na wniosku.
W przypadku „przerejestrowania” formy praktyki – wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat, jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika ze zmiany przepisów.

Natomiast dodatkowa rejestracja praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, również zgłoszona na wniosku podlega opłacie 36 zł.

Do wniosków o zmiany w rejestrze dołączamy również aktualną kserokopię umowy o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (polisę).

Dla każdego lekarza i lekarza dentysty, bez względu na to w ilu formach prowadzi indywidualną praktykę prowadzona jest jedna księga rejestrowa, której zostanie nadany określony numer.

W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej, czyli do dnia 1 lipca 2012 r. podmiot wykonujący działalność leczniczą dokona zmian wpisów w rejestrze w zakresie wynikającym z niniejszej ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat, jeśli konieczność ich wprowadzenia wynika że zmiany przepisów, decyduje data wpływu wniosku!.

Więcej informacji na naszej stronie internetowej oraz pod nr telefonu (89) 539-19-29 w. 45.


Wniosek o wpis zmian w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.