Punkty edukacyjne

5 listopada 2020 r. rozpoczyna się kolejny IV okres rozliczeniowy. Równocześnie pragniemy przypomnieć  o złożeniu dokumentów dotyczących spełnienia obowiązku ustawicznego kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów za III okres rozliczeniowy. Skróconą wersję formularza należy wypełnić  własnoręcznie podpisać i przesłać pocztą na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska ul. Żołnierska 16 c 10-651 Olsztyn
lub przesłać skan elektronicznie: olsztyn@hipokrates.org

Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza Okręgowa Rada Lekarska potwierdzi poprzez dokonanie wpisu w Okręgowym Rejestrze Lekarzy oraz w dokumencie „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza” albo „Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza Dentysty”.


W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie przypominamy, iż w listopadzie ubiegłego roku skończył się kolejny okres rozliczeniowy obejmujący 48 miesięcy (2012r. – 2016r.).

Zgodnie z § 4 ust. 3 i 4 rozporządzenia lekarz/lekarz dentysta przedstawia okręgowej radzie lekarskiej do wglądu „Ewidencję Doskonalenia Zawodowego” wraz z dokumentami stanowiącymi potwierdzenie odbycia określonych form doskonalenia zawodowego przed zakończeniem okresu rozliczeniowego. Dopełnienie obowiązku doskonalenia zawodowego lekarza okręgowa rada lekarska potwierdza przez dokonanie wpisu w okręgowym rejestrze lekarzy oraz w dokumencie „Prawo wykonywania zawodu lekarza” albo „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, w części „wpisy uzupełniające”.

Jednocześnie informujemy, że zmianie uległy zapisy załącznika Nr 3 ww. rozporządzenia, ułatwiające  dopełnienie tego obowiązku, który  określa liczbę punktów edukacyjnych odpowiadających poszczególnym formom doskonalenia zawodowego. Uwzględniono bowiem liczne postulaty samorządu i zniesiono limity punktów edukacyjnych w niektórych formach szkolenia, a także zmieniono liczbę punktów edukacyjnych. Dodano także nową formę doskonalenia zawodowego, a mianowicie „udział w kursie medycznym realizowanym za pośrednictwem środków przekazu telewizyjnego i sieci internetowej z ograniczonym dostępem, który uzyskał akceptację Naczelnej Rady Lekarskiej”.

W związku z koniecznością coraz częstszego opiniowania przez organy Samorządu Lekarskiego kandydatur do pełnienia określonych funkcji w różnych gremiach, informujemy iż najbardziej obiektywnym i weryfikowalnym kryterium pozwalającym na wydanie opinii jest ocena przebiegu pracy zawodowej w oparciu o ustawiczne kształcenie.

Prosimy o wypełnienie wersji skróconej załącznika i przekazanie do Izby Lekarskiej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie doskonalenia zawodowego

Liczba pkt edukacyjnych odpowiadająca odpowiednim formom kształcenia

Liczba uzyskanych punktów edukacyjnych