PRAKTYKI LEKARSKIE

Formalności związane z wydawaniem zaświadczeń o wpisie do rejestru indywidualnej/specjalistycznej lub grupowej praktyki lekarskiej można załatwić w biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w pok. 113.

WARUNKI JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ LEKARZ ZAMIERZAJĄCY WYKONYWAĆ INDYWIDUALNĄ/SPECJALISTYCZNĄ PRAKTYKĘ LEKARSKĄ

Lekarz powinien:

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
 2. nie może być:
  a) zawieszonym w prawie wykonywania zawodu ani ograniczonym w wykonywaniu określonych czynności,
  b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  c) pozbawionym uprawnienia do wykonywania zawodu orzeczeniem przez sąd środka karnego albo przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego zakazu wykonywania zawodu;
 3. dysponować pomieszczeniem, w którym będzie wykonywana praktyka, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny odpowiedni do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych,
 4. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej,
 5. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

II. Jakie dokumenty należy złożyć:

 1. wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie

WZÓR WNIOSKU DO POBRANIA >>pobierz>> (indywidualna kod praktyki 98) / (specjalistyczna kod praktyki 99)

III. Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wynosi 109,00 zł.

Opłata za zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wynosi 55,00zł

Rachunek bankowy: BRE BANK SA: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001