Pieczątki praktyk lekarskich

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2010 r. Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej (Dz.U. Nr 252, poz. 1697, z późn. zm.) oraz sposobu jej przetwarzania oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U. z 2012 r. poz. 260) na pieczątce praktyk lekarskich powinny znaleźć się następujące dane:

a) nazwa praktyki,

b) kod identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.), zwany dalej „kodem resortowym”, stanowiący część I systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, czyli inaczej numer księgi rejestrowej
w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

c) adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego (gabinetu), a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania- adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej;

W powyższych przypadkach adres ma obejmować nazwę miejscowości, ulicę, numer domu, numer lokalu, jeżeli nadano),

d) numer telefonu;

e) identyfikator stanowiący dziewięć pierwszych cyfr numeru identyfikacyjnego REGON,

należy mieć na uwadze, że dane powyżej wymienione są danymi wymaganymi przepisami powołanych rozporządzeń. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby dane te rozszerzyć np. o numer NIP lub o numer umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poniżej przykładowy wzór pieczątki praktyki lekarskiej:

Indywidualna Praktyka Lekarska 
lek. Jan Kowalski
Nr Ks. Rej………..
10-900 Olsztyn, ul. Nieznana 1
tel. ………………………….
NIP …….. REGON …………
Nr umowy z NFZ ………….