Okręgowy Zjazd Lekarzy 2021 r.

I N F O R M A C J A z organizacji w trybie zdalnym XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że frekwencja delegatów podczas XXXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie wyniosła 84%. Na 118 delegatów głosy oddało 99 lekarzy i lekarzy dentystów.
Podczas Zjazdu podjęto następujące uchwały:

uchwałę Nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej
w Olsztynie za rok 2020
Wyniki głosowania jawnego: 100% głosów „za”

uchwałę Nr 2 w sprawie podziału wyniku finansowego netto za rok 2020.
Wyniki głosowania jawnego: głosów za – 97, przeciw – 1, wstrz. się – 1.

uchwałę Nr 3 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej.
Wyniki głosowania jawnego: 100% głosów „za”

uchwałę Nr 4 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Wyniki głosowania jawnego: głosów za – 98, przeciw – 0, wstrz. się – 1.

uchwałę Nr 5 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego.
Wyniki głosowania jawnego: głosów za – 97, przeciw – 0, wstrz. się – 2.

uchwałę Nr 6 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
Wyniki głosowania jawnego: 100% głosów „za” 

uchwałę Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2019.
Wyniki głosowania jawnego: 100% głosów „za”

uchwałę Nr 8 w sprawie budżetu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej na rok 2020.
Wyniki głosowania jawnego: głosów za – 98, przeciw – 0, wstrz. się – 1.

Podjęto następujące apele i stanowisko:


Apel nr 1 w sprawie likwidacji tzw. uproszczonego trybu dostępu do prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, osób które uzyskały kwalifikacje poza Unią Europejską


Apel nr 2 w sprawie rozwiązania kwestii gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach


Apel nr 3 w sprawie dostępności do świadczeń zdrowotnych


Apel nr 4 w sprawie usprawnienia procesu szczepień przeciwko COVID-19


Apel nr 5 w sprawie „dodatków covidowych”


Apel nr 6 w sprawie uproszczenia obowiązków administracyjnych


Apel nr 7 w sprawie zwiększenia liczby miejsc rezydenckich


Apel nr 8 w sprawie natychmiastowego zwiększenia

finansowania ochrony zdrowia ze środkó publicznych do co najmniej 7 % PKB


Apel nr 9 w sprawie debaty na temat stanu opieki psychiatrycznej w województwie warmińsko-mazurskim

 

Stanowisko nr 1 w sprawie sprzeciwu wobec rządowych planów nacjonalizacji szpitali powiatowych

 

Uprzejmie informujemy, że w dniach Okręgowy Zjazd Lekarzy zostanie zorganizowany zdalnie w dniach 8-9 kwietnia 2021 roku.


Harmonogram Okręgowego Zjazdu Lekarzy w trybie zdalnym