Oferty pracy i ogłoszenia

14.01.2021

Gabinet Stomatologiczny w Lidzbarku koło Działdowa (warmińsko-mazurskie) nawiążę współpracę z lekarzem stomatologiem 1-2 dni w tygodniu. Wynagrodzenie 50% i samochód służbowy.
tel:  539 473 539


12.01.2021

„Poszukujemy do współpracy lekarza stomatologa (może być bezpośrednio po stażu lub na emeryturze), dla którego mały pacjent to wspaniały partner w leczeniu. Zorientowanego na profilaktykę i z zacięciem pedagogicznym, aby móc z wrodzoną sobie cierpliwością odpowiadać na trudne pytania pacjenta i rodziców.
Praca w mobilnym gabinecie stomatologicznym.
Praca w poniedziałki i/lub wtorki w godzinach 7-14.
Oczekujemy – radości z pracy z małym pacjentem.”

Zainteresowane osoby prosimy przesłać CV na adres : aneta.krupinska@dentobus.com.pl


08.01.2021

Etyka Ośrodek Badań Klinicznych w Olsztynie
( www.etykaosrodek.pl ) proponuje współpracę lekarzom ze specjalizacjami: dermatologia, reumatologia, diabetologia, kardiologia, gastroenterologia, ginekologia, pulmonologia, alergologia, nefrologia do prowadzenia badań klinicznych.
Z uwagi na fakt, że w Ośrodku pracuje zespół z dużym doświadczeniem w badaniach klinicznych, współpraca będzie polegała na wykonywaniu obowiązków badacza, a cała strona pozamedyczna oparta zostanie na zespole pielęgniarek i koordynatorów.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt: Arkadiusz Supczinski, tel. 512 334 757


Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych
 
Opis obowiązków:
– kierowanie oddziałem,
– wykonywanie działań służących zdrowiu oraz procesowi leczenia,
 – udzielanie konsultacji w innych oddziałach szpitalnych w zakresie chorób    wewnętrznych w tym w Izby Przyjęć,   

– pełnienie dyżurów lekarskich,
– prowadzenie dokumentacji medycznej.

 
Wymagania:
– specjalizacja II stopnia
 
Warunki zatrudnienia:
– kontrakt
– wymiar czasu pracy: równoważnik pełnego etatu + dyżury
– czas nieokreślony
– wynagrodzenie ustalane indywidualnie
 
Kontakt: mzareba@szpital-braniewo.home.pl, tel: 502217784
 

05.01. 2021
 
Sieć gabinetów mieszcząca się w Szczytnie i Pasymiu nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. Oferujemy pracę 
w gabinetach wyposażonych w:
– tomograf, rvg
-skaner wewnątrzustny
-drukarkę 3D
-mikroskop, system do gutaperki na ciepło i do mechanicznego opracowywania kanałów
-urządzenia do piezochirurgii
 Mile widziane dwuletnie doświadczenie, kontakt beatalac@tlen.pl, tel. 604800057
 
 

30.12.2020

Poszukiwani dentyści do pracy w prywatnej klinice stomatologicznej.
Stanowisko: lekarz dentysta
Organizacja czasu pracy: udostępnienie gabinetu pięć dni w tygodniu, w konkretnych godzinach

Wymagania szczegółowe:
poszukujemy lekarza stomatologa do kliniki stomatologicznej Pro Dentis w Olsztynie.
Własna pracownia RTG, protetyka, implantologia, praca pod mikroskopem.
Warunki do rozwoju i nauki.
CV proszę kierować na adres:
prodentis@pro-dentis.pl

Prosimy również o kontakt telefoniczny pod numerem: 505 478 727


22.12.2020

Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, poszukuje kandydatów na stanowisko:

Lekarza orzecznika Rejonowej Komisji Lekarskiej w Olsztynie

Wymiar etatu: dopasowany do kandydata

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

 1. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn

WARUNKI PRACY

Budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych.

1) praca biurowa,
2) wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej,
3) praca związana z bezpośrednim badaniem lekarskim interesantów,
4) oświetlenie naturalne i sztuczne,
5) użytkowane sprzęty: przyrządy diagnostyczne stosowane w medycynie (stetoskop, manometr, waga lekarska, itp.), komputer, drukarka,
6) stres związany z codzienną obsługą interesantów.

ZAKRES ZADAŃ

 1. Kierowanie osób badanych na badania specjalistyczne i psychologiczne oraz zlecanie wykonania badań dodatkowych w wyznaczonym terminie.
 2. Kierowanie osób badanych na obserwację w podmiocie leczniczym po wyrażeniu zgody przez osobę badaną.
 3. Zapoznawanie się z całością dokumentacji lekarskiej osób zgłaszających się do rejonowej komisji lekarskiej oraz jej opracowywanie w celu wydania orzeczenia.
 4. Dokonywanie oceny stanu zdrowia osoby badanej na podstawie badania lekarskiego, wyników zleconych badań dodatkowych, specjalistycznych i psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji medycznej będącej wynikiem obserwacji w podmiocie leczniczym, leczenia ambulatoryjnego i sanatoryjnego oraz innych dokumentów medycznych istotnych dla dokonania tej oceny oraz protokołów powypadkowych mogących mieć znaczenie dla treści orzeczenia.
 5. Dokonywanie oceny związku inwalidztwa ze służbą na podstawie badania lekarskiego, wyników zleconych badań dodatkowych, specjalistycznych i psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji medycznej będącej wynikiem obserwacji w podmiocie leczniczym, leczenia ambulatoryjnego i sanatoryjnego oraz innych dokumentów medycznych istotnych dla dokonania tej oceny oraz protokołów powypadkowych mogących mieć znaczenie dla treści orzeczenia, jak również na podstawie wyników przeprowadzonego dochodzenia lub śledztwa, wyroków sądowych, protokołu warunków służby, oświadczeń przełożonych i innych dokumentów, jeżeli mają one znaczenie w sprawie.
 6. Dokonywanie oceny czy śmierć funkcjonariusza jest następstwem wypadku lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby.
 7. Uczestniczenie przy sporządzaniu protokołu badania komisji lekarskiej, który zawiera wyszczególnienie wszystkich chorób i ułomności, także tych, które nie obniżają zdolności do służby.
 8. Uczestniczenie przy opracowywaniu orzeczeń przy uwzględnieniu obowiązujących przepisów oraz w  oparciu o całość posiadanej dokumentacji.
 9. Sprawdzanie dokumentacji i podpisanie przygotowanego orzeczenia po opracowaniu go przez pracownika obsługującego komisję lekarską.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1) minimum I0 specjalizacji uzyskanej „starym trybem” – pożądana specjalizacja II0 uzyskana „starym trybem” lub ukończona specjalizacja nowym trybem – w zakresie klinicznych dziedzin medycyny

2) posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium RP

WYMAGANIA DODATKOWE

1) specjalizacja w zakresie następujących dziedzin medycyny: chorób wewnętrznych, chirurgii, kardiologii, neurologii, psychiatrii, medycyny pracy, ortopedii, laryngologii lub neurochirurgii;

2) doświadczenie w pracy w komisjach lekarskich służb mundurowych lub doświadczenie w orzekaniu o stanie zdrowia dla celów ubezpieczeniowych lub zabezpieczenia społecznego.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY DODATKOWE

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA

 1. Pawińskiego 17/21

02-106 Warszawa

Na kopercie proszę zamieścić numer referencyjny „nr ref. RKL/lek.orzecz./OLSZ”

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane Pani/Pana przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ROD – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
 i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. 1. Informacje ogólne o podmiocie przetwarzającym dane osobowe Administratorem, czyli podmiotem który ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jest Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (02-106) przy
ul. Pawińskiego 17/21. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu wysyłając e-mail na adres: iodo@zer.mswia.gov.pl. 3. Cel przetwarzania danych osobowych Celem przetwarzania danych osobowych jest obsługa procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Podstawą przetwarzania danych osobowych są 1) obowiązki prawne spoczywające na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikające z: a) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, b) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, c) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, d) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 2) Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w zakresie danych kontaktowych nie wymienionych w przepisach. 5. Okres przechowywania danych osobowych Okres przechowywania danych osobowych podanych administratorowi w związku z realizacją procesu rekrutacji wynosi maksymalnie 1 rok od dnia wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych. 6. Informacje
o przysługujących prawach właściciela danych Przysługuje Pani/Panu prawo: 1) żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii przetwarzanych danych, 2) sprostowania lub usunięcia danych, 3) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w ten sposób, aby nie były one wykorzystywane w żadnym celu poza ich przechowywaniem na Pani/Pana użytek, 4) wycofania wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie niektórych kategorii danych (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem). 5) wniesienia skargi
w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wniosek w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych powinien zostać złożony: 1) w formie pisemnej na adres Administratora, 2) za pośrednictwem profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub 3) elektronicznie na adres: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl. 7. Dobrowolność podania danych i skutek ich niepodania Podanie danych osobowych związanych z ubieganiem się o pracę w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania bądź nie udzielenia zgody na ich przetwarzanie, nie będzie możliwa realizacja procesu rekrutacji.

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. 

Wymagane oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie BIP ZER w zakładce Praca w ZER MSW > Dokumenty do pobrania

http://bip.zer.mswia.gov.pl/bze/praca-w-zer-mswia/dokumenty-do-pobrania/5123,Dokumenty-dla-kandydata-do-pracy.html

Oświadczenie musi być własnoręcznie podpisane.

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE”. W związku z tym informujemy, że aplikacje kompletne to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

Odrzucone dokumenty aplikacyjne zostaną komisyjne zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą chronioną.

Oferty można również wysłać na adres rekrutacja@zer.mswia.gov.pl (wymagane oświadczenie musi być zeskanowane; w przypadku zakwalifikowania kandydata do rozmów – kandydat jest zobowiązany dostarczyć oryginał tego oświadczenia).

Więcej informacji: rekrutacja@zer.mswia.gov.pl lub pod numerem telefonu 22 602 84 70.


22.12.2020

Alfa Dental poszukuje kandydatów/-ek na stanowisko:
LEKARZA STOMATOLOGA SPECJALIZUJĄCEGO SIĘ W ENDODONCJI
Szukamy osoby, która lubi współpracę z ludźmi, jest ambitna i która do zadań podchodzi z zaangażowaniem, wysoką starannością i przede wszystkim z uśmiechem.
Co oferujemy:
• Ścisłą współpracę z innymi specjalistami
• Gabinety wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny
• Ciągłe szkolenia i wsparcie eksperckie
• Pracę w zgranym, fajnym i przyjaznym zespole
• Komfortowe warunki pracy
Od idealnych kandydatów oczekujemy:
• Doświadczenia w pracy z mikroskopem
• Pracy w koferdamie
• Praca systemem rotacyjnym i recyprokalnym.
• Wypełnianie kanałów metoda cieplej gutaperki
• Punktualności
• Odpowiedzialności
• Nienagannej kultury
• Chęci samodoskonalenia się i rozwoju
 
APLIKACJE PROSIMY PRZESYŁAĆ POPRZEZ PANEL FB
 
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnych oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)
Z każdą aplikacją, która trafi na naszą skrzynkę i zawierać będzie CV obiecujemy się dokładnie zapoznać i odpowiedzieć.

16.12.2020

Szpital Specjalistyczny w Chojnicach (woj. pomorskie) poszukuje lekarzy
(specjalistów lub będących w trakcie specjalizacji) do pracy na oddziale
chirurgii ogólnej.
Zapewniamy stabilne zatrudnienie i bardzo dobre warunki płacowe.
Rodzaj umowy do uzgodnienia. Stawka godzinowa 120 zł
Kontakt z zastępcą dyrektora ds. medycznych: 510 926 045 lub
sekretariat@szpital.chojnice.pl


01.12.2020

Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu poszukuje ordynatora oddziału chorób wewnętrznych. Więcej informacji pod numerem telefonu: 517369690


NZOZ ALFA MED w Jeleśni 34-340, powiat żywiecki, woj. śląskie zatrudni do pracy w POZ w poradni dla dorosłych i dzieci (2 etaty, również cząstkowe) lekarzy specjalistów, w trakcie specjalizacji, obcokrajowców. Pomoc w znalezieniu mieszkania, atrakcyjne wynagrodzenie 100-150 zł/godz./brutto. Tel. 603 09 87 94 email: alfamed@poczta.onet.pl


25.11.2020

WSPL SPZOZ w Giżycku zatrudni lekarza stomatologa oraz lekarza POZ kontakt tel.: 87 428 52 21; 261 335 371


23.11.2020

Nowy Szpital w Wąbrzeźnie poszukuje Lekarza do Oddziału Chorób Wewnętrznych. Więcej informacji pod nr tel 517369690


18.11.2020

Zakład karny w Dublinach ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Karnym w Dublinach. Szczegóły konkursu w plikach.

Konkurs – świadczenia zdrowotne min. 32 godz. w miesiącu

Konkurs – świadczenia zdrowotne min. 20 godz. w miesiącu


Narodowy Fundusz Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału wojewódzkiego ogłasza postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Szczegóły w pliku.

Ogłoszenie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


17.11.2020

Zatrudnię Asystentkę/ Higienistkę Stomatologiczną 

Praca obejmuje :

 • aktywną współpracę z lekarzem /praca na 4 ręce/mikroskop
 • przygotowanie stanowiska pracy przed i po zabiegu
 • dezynfekcję i sterylizację
 • uzupełnianie materiałów stomatologicznych
 • obsługa recepcji
 • dbałość o pozytywny wizerunek firmy

Wymagania :

 • wykształcenie kierunkowe/mile widziane doświadczenie zawodowe
 • umiejętności organizacyjne oraz współpraca w zespole
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność, praca w/g harmonogramu
 • profesjonalne i życzliwe podejście do pacjenta

Oferuję :

 • pracę na wysokiej jakości sprzęcie
 • stabilne ,atrakcyjne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pozostałe warunki do uzgodnienia

Aplikację CV wraz ze zdjęciem i klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych proszę  o przesłanie  na adres: dental.vvt@gmail.com


16.11.2020

Stomatologia&Radiologia Seyoum oferuje pracę dla lekarza dentysty.
Oferta pracy w trzech nowoczesnych gabinetach:  Jurkow, Wojnicz, Brzesko kilka godzin w ramach kontraktu NFZ i usługi komercyjne. Wynagrodzenie przy 20h tygodniowo w okolicach 6-10tysiecy. Zainteresowane osoby proszę o CV na sey@buziaczek.pl, sms 604093982


03.11.2020

Centrum Dentystyczne Urbanowicz zatrudni Lekarza Dentystę.

Zapewniamy: 

 • pacjentów,
 • nowoczesny sprzęt,
 • najlepsze materiały,
 • wsparcie asystenta,
 • przyjazną atmosferę,

tel. 695-681-000 www.dentystki.olsztyn.pl


29.10.2020

Oferta pracy dla Lekarza Dentysty. Pacjenci prywatni i na NFZ. Gabinet wyposażony w nowoczesny sprzęt. Dużo pacjentów. Miła atmosfera pracy. Dobre warunki pracy i wynagrodzenie. Gabinet pod Olsztynem. LUBOMINO

kontakt: 792 222 978
adriana.borowa@o2.pl


26.10.2020

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (woj. mazowieckie)

Poszukuje
Lekarzy do dyżurów lub na pełny etat do O/Obserwacyjno-Zakaźnego, Oddziału Wewnętrznego, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wymagania:

 • specjalizacja w danym zakresie, prawo wykonywania zawodu,
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie i na warunkach określonych przez NFZ,
 • solidność i rzetelność wykonywania obowiązków,

Oferujemy:

 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie w tym dopłata do dyżuru w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę,
 • w przypadku konieczności przeprowadzki do Ciechanowa dopłata do wynajmu mieszkania,
 • stabilne warunki zatrudnienia, dostosowane do potrzeb kandydata- umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna,
 • wprowadzenie w zakres obowiązków.

Osoby zainteresowane prosimy o e-mailowe przesłanie aplikacji ( list motywacyjny +CV ) na adres kadry@szpitalciechanow.com.pl lub kontakt z Działem kadrowo-płacowym tel. 23 6730218.


23.10.2020

Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie zatrudni lekarzy w Izbie Przyjęć oraz w gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.
tel. kontaktowy: (89) 532- 62-63 (Sekretariat Dyrektora)
89 532-63-20(Kadry)


21.10.2020

Szpital Specjalistyczny w Chojnicach zatrudni lekarza systemu do pracy w
ramach specjalistycznego zespołu ratownictwa medycznego stacjonującego w
Chojnicach (ZRM).
Rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.
Stawka do uzgodnienia.
Zapewniamy stabilne zatrudnienie i bardzo dobre warunki płacowe.

Kontakt z zastępcą dyrektora ds. medycznych: 510 926 045


Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia ZP ZOZ w Olsztynku zatrudni lekarzy na dyżury w Ratownictwie Medycznym oraz w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej.
Kontakt:  Dyrektor tel. 604135784;
e-mail: poczta@zoz-olsztynek.pl.


20.10.2020

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko:
młodszy asystent/ starszy asystent ZOZ Medycyny Pracy (lekarz specjalista medycyny pracy) – pracownik cywilny
planowana liczba osób do przyjęcia do służby – 1
forma zatrudnienia ( na podstawie umowy o pracę w wymiarze 0,5 etatu z możliwością zwiększenia w niedalekiej perspektywie do pełnego etatu )
planowane przyjęcie: październik/listopad 2020 r.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM

 • Ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie w pełni z praw publicznych;
 • Daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów, określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec którego nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
 • Posiada odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie;
 • Posiada zdolność psychiczną i fizyczną pozwalająca na zatrudnienie na w/w stanowisku, którą ustala służba medycyny pracy;
 • Daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań;
 •  Realizuje zadania statutowe ZOZ Medycyny Pracy SW określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej; prowadzi dokumentację ZOZ; zastępuje kierownika ZOZ w trakcie jego nieobecności.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • spełnianie wymogów kwalifikacyjnych lekarza do wykonywania badań profilaktycznych oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2067),
 • znajomość pakietu MS Office, samodzielność, dobra organizacja pracy własnej.
 • Mile widziane doświadczenie w ochronie zdrowia pracujących

WYMAGANE DOKUMENTY

 • podanie o przyjęcie do pracy w Służbie Więziennej
 • kwestionariusz osobowy załączony na końcu oferty
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne
 • kserokopia dowodu osobistego

Wymienione wyżej dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą w terminie do 30 października 2020 r. w sekretariacie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Olsztynie Al. Piłsudskiego 3, 10 – 575 Olsztyn

 Kwestionariusz osobowy dla osoby starającej się o zatrudnienie


16.10.2020

Duża Placówka medyczna nawiąże współpracę z Lekarzem Neonatologiem, Lekarzem Pediatrą oraz Lekarzem Radiologiem.

Oczekujemy:

Lekarz neonatolog:

 •  specjalizacji w zakresie neonatologii
 • doświadczenia w pracy w oddziałach noworodkowych i pediatrycznych

Lekarz pediatra:

 • specjalizacji w zakresie pediatrii
 • ukończonego kursu resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka
 • pracy na co dzień w pododdziale noworodkowym
 • realizowanie dyżurów w oddziale pediatrycznym  z jednoczesnym obstawieniem pododdziału noworodkowego

Lekarz radiolog:

 •  specjalizacji w zakresie radiologii
 • umiejętności obsługi USG, RTG, Tomografa komputerowego

Oferujemy:

 •   elastyczny grafik dostosowany do potrzeb lekarza – jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w każdym wymiarze czasu
 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • formę zatrudnienia w postaci kontraktu lub umowy o pracę/zlecenie
 • pomoc w relokacji
 • pomoc w znalezieniu mieszkania

Zapraszamy do Kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez przesłanie CV

KONTAKT:
Telefon: 731 644 255
E-mail: rekrutacjadentalway2@gmail.com

W CV prosimy o zawarcie klauzuli:

„Wyrażam zgodę dla OQP.agency Sp. z o.o. na przetwarzanie podanych przeze mnie w dokumentach aplikacyjnych danych osobowych dla potrzeb związanych z realizacją procesu rekrutacyjnego na stanowisko Lekarza oraz przyszłych i nieokreślonych na obecną chwilę procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w okresie najbliższych 5 lat. Każdą z wyrażonych wyżej zgód mogę w każdej chwili cofnąć.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OQP.agency Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-142), przy ul. Sokołowskiej 7/8.”


14.10.2020

Nowoczesne Centrum Medyczne w Mławie nawiąże współpracę z lekarzami:

  • Stomatolog,
  • Urolog,
  • Okulista,
  • Neurolog dziecięcy.

10 gabinetowe Centrum Medyczne posiada w pełni wyposażone gabinety dla każdej specjalizacji ( np. RTG, Pantomogram, laser Fotona). Dla lekarzy dojeżdżających zapewniony jest nocleg. O sprawny ruch pacjentów dba dobrze wykwalifikowana recepcja.

Zainteresowanych lekarzy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 535 266 952.
PS. JEŚLI JESTEŚ LEKARZEM INNEJ SPECJALIZACJI NIŻ WYMIENIONA POWYŻEJ  I SZUKASZ ROZWIJAJĄCEJ PRACY W PROFESJONALNYM ŚRODOWISKU DZWOŃ 535 266 952.


12.10.2020

Sieć Przychodni „Świat Zdrowia” nawiąże współpracę z Lekarzem USG w Przychodni Eskulap Sp. z o.o. w Szczytnie.
Oferujemy:

 • indywidualnie dopasowaną formę i warunki zatrudnienia, elastyczne godziny pracy dopasowane do grafiku lekarza,
 • możliwość pracy na nowym aparacie USG,
 • pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji,
 • pracę w otwartym i kreatywnym zespole,
 • możliwość skorzystania z pakietu benefitów pozapłacowych.

  Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji wybierając przycisk APLIKUJ lub kontakt telefoniczny z Kierownikiem Przychodni – nr tel. 669 494 558.


Praca dla lekarzy specjalistów – eWizyta
Zapraszamy do współpracy z platformą eWizyta.pl lekarzy specjalistów z dziedzin:

 • Ginekologii
 • Interny
 • Medycyny Rodzinnej
 • Dermatologii
 • Psychologii

Lokalizacja: Cała Polska/Online
Miejsce pracy: Platforma eWizyta.pl
Stawka: Indywidualnie określana przez lekarza specjalistę w zależności od oferowanej usługi.
Godziny pracy: Określane indywidualnie przez specjalistę.
Warunki oraz długość kontraktu ustalane indywidualnie.
Obowiązki:

 • Przeprowadzanie wideo konsultacji medycznych
 • Wystawianie recept oraz zwolnień lekarskich online
 • Zlecanie skierowań na usługi medyczne
 • Interpretowanie wyników badań

Czym jest eWizyta?

Platforma eWizyta służy do bezpiecznego kontaktu pacjenta z lekarzem. Pozwala poszerzyć obszar działalności oraz zwiększyć ilość przyjmowanych pacjentów w ciągu dnia. Umożliwia sprawną konsultację, kontynuacje leczenia i wystawianie recept oraz zwolnień lekarskich bez wychodzenia z domu.

Zalety eWizyty:

 • wysoka jakość połączeń wideo
 • rozbudowany, ale prosty w obsłudze terminarz wizyt
 • aplikacja mobilna
 • 14 dni darmowego okresu próbnego bez zobowiązań
 • dokumentacja medyczna online
 • możliwość wystawiania e-recepty oraz e-zwolnienia
 • pomoc w pozyskiwaniu pacjentów
 • prosty system płatności

Kontakt: praca@ewizyta.pl


28.09.2020

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Twoje Zdrowie EL” Sp. z siedzibą w Elblągu zatrudni lekarzy POZ ze specjalizacją z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub bez specjalizacji. Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe, elastyczny czas pracy. Praca w miłym i wykwalifikowanym zespole.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: nr tel 55 221 17 55 lub e-mail: biuro@twojezdrowie.eu oraz do kontaktu poprzez facebook.


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Twoje Zdrowie EL” Sp. z siedzibą w Elblągu zatrudni lekarzy następujących specjalności:

 • kardiolog
 • dermatolog
 •  endokrynolog
 • diabetolog
 • gastroenterolog
 •  urolog.

Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe, elastyczny czas pracy. Praca w miłym i wykwalifikowanym zespole. Mamy podpisaną umowę z NFZ, firmami komercyjnymi, a także świadczymy usługi prywatne.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu: nr tel. 55 221 17 55, e-mail: biuro@twojezdrowie.eu oraz do kontaktu poprzez facebook


25.09.2020

I.A.Sokołowscy Lekarze Dentyści Sp.P. podejmie współpracę z lekarzem endodontą lub chcącym kształcić się w tym kierunku.
Oferujemy w pełni wyposażony gabinet , doświadczone asystentki od lat pracujące na 4 ręce oraz wsparcie merytoryczne. Ilość dni 2-5 , Olsztyn, dogodne godziny pracy. Jeśli lubisz swoją pracę, jesteś uśmiechniętym i pogodnym człowiekiem zapraszamy do nas .

tel 89 534 42 36
kontakt@sokolowscy.pro


23.09.2020

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. poszukuje Kardiologia
Opis : Oddział Kardiologiczny z Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziałem Rehabilitacji Kardiologicznej, posiadający w strukturach Pracownię Hemodynamiczną, Pracownię Elektrofizjologii i Elektrostymulacji, realizujący pełen zakres  diagnostyki i zabiegów z zakresu kardiologii zachowawczej, interwencyjnej, elektrofizjologii oraz świadczeń w rehabilitacji kardiologicznej.
Warunki zatrudnienia: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę kontraktową , dodatek mieszkaniowy( pomoc w znalezieniu mieszkania), dodatki szkoleniowe
Kontakt: Damian Sendrowski – Koordynator Oddziału 59 8460-440, Weronika Dułak – Kierownik Działu Kadr tel. 602-810-952


11.09.2020

Szpital Specjalistyczny w Chojnicach PILNIE zatrudni lekarza, który pokieruje szpitalnym oddziałem ratunkowym oraz lekarzy do pracy w SOR (godziny dopołudniowe, dyżury)

Rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia.

Stawka: 180 zł/h (dla lekarza kierującego oddziałem dodatkowy ryczałt miesięczny)

Kontakt z zastępcą dyrektora ds. medycznych: 510 926 045


09.09.2020

NZOZ Hipokrates Ochotnica Dolna zatrudni lekarza rodzinnego, internistę lub pediatrę do POZ mogącego zbierać deklaracje wyboru lekarza. Pomoc w znalezieniu mieszkania. Praca przez 5-6 godzin według ustalonego harmonogramu na warunkach do uzgodnienia z przejęciem poradni POZ na własny rozrachunek po 5 latach.

Kontakt: a_j1@o2.pl, tel: 501348814


03.09.2020

Praktyka stomatologiczna „DENTESTETIC” poszukuje do współpracy lekarzy stomatologów.      
Oferujemy atrakcyjną  pracę i płacę w nowoczesnych przychodniach w Nidzicy i Olsztynie w zgranym zespole lekarzy w ramach praktyki prywatnej.
Oferujemy komfortowe mieszkanie dla lekarzy. Posiadamy nowoczesny sprzęt  między innymi radiowizjografia,  tomografia CBCT. Elastyczne godziny  pracy. Jeśli chcesz pozytywnych zmian na swojej stomatologicznej drodze zawodowej dołącz do naszego zespołu. Praca z nami daje  nowe możliwości i perspektywy rozwoju  zawodowego i jest przyjemnością.
Mile widziane 2 -letnie  doświadczenie. Posiadamy akredytację i miejsca stażowe dla młodych lekarzy dentystów. Oferujemy duże możliwości rozwoju zawodowego pod okiem doświadczonych lekarzy i personelu.
Kontakt :   dentestetic.olsztyn@gmail.com  lub  tel.  601 944  119


02.09.2020

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni lekarzy zamierzających specjalizować się w zakresie: chirurgii dziecięcej, medycyny pracy. Ponadto zatrudni lekarzy laryngologów, na dyżury medyczne lekarzy chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych oraz lekarzy na dyżury medyczne w Izbie Przyjęć.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia. tel. 55 239-45-67, 55 239-44-02


Szpital Specjalistyczny w Chojnicach pilnie zatrudni lekarza, który pokieruje szpitalnym oddziałem ratunkowym oraz lekarzy do pracy w SOR (godziny dopołudniowe, dyżury). Rodzaj umowy, wymiar zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia do uzgodnienia.

Kontakt z zastępcą dyrektora ds. medycznych: 510 926 045


19.08.2020

W związku z dynamicznym rozwojem kliniki poszukujemy lekarzy dentystów do pracy.

Oferujemy:
-pracę w nowoczesnych, komfortowych warunkach w zgranym zespole
-pracę z wyszkoloną asystą (higienistki stomatologiczne)
-pełen grafik pacjentów (pacjenci prywatni i NFZ)
-elastyczne godziny pracy
-możliwość rozwoju (oferujemy pomoc w korzystaniu ze szkoleń)
-praca w Olsztynie Stomatologia Kosakowska.
Więcej informacji tel: 609975035, mail : matyldakosakowska@o2.pl


18.08.2020

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie poszukuje lekarza specjalisty z zakresu neurologi, neurochirurgii lub rehabilitacji w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej „Budzik dla dorosłych” (średnio miesięcznie 150 h), lekarza do zabezpieczenia medycznego w Izbie Przyjęć (średnio miesięcznie 150 h) oraz informuje, że posiada wolne miejsca do odbywania specjalizacji w trybie rezydenckim w Zakładzie Radiologii. Zapraszamy chętnych do współpracy. 


GoldMedica Sp. z o.o. szpital w Gołdapi zatrudni  w trybie pilnym  lekarzy INTERNISTÓW na Oddział Chorób Wewnętrznych, w tym jednego na stanowisko Ordynatora Oddziału oraz Lekarza Medycyny Rodzinnej do POZ. Mile widziana specjalizacja z dziedziny kardiologii, gastroenterologii, pulmunologii i diabetologii.
Warunki pracy do uzgodnienia. |Pomoc w znalezieniu zakwaterowania na miejscu. 
Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 606 106 315  lub 604 481 179 

e- mail: sekretariat@goldmedica.pl, prezes@goldmedica.pl

GoldMedica Sp. z o.o.
ul. Słoneczna 7
19 – 500 Gołdap


04.08.2020

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni lekarzy zamierzających specjalizować się w zakresie:chirurgii dziecięcej, medycyny pracy. Ponadto zatrudni lekarzy laryngologów, na dyżury medyczne lekarzy chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych oraz lekarzy na dyżury medyczne w Izbie Przyjęć.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia. tel. 55 239-45-67, 55 239-44-02


03.08.2020

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży zatrudni
lekarza specjalistę ginekologii i położnictwa
Praca w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej na terenie miasta Łomża.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę, wynagrodzenie do uzgodnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
Telefoniczny: 86-215-69-49 w godz. 09:00 ? 14:00
lub na adres e-mail: zpozlomza@poczta.onet.pl


Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży zatrudni
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Preferowane specjalizacje: medycyna rodzinna lub osoby w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej, choroby wewnętrzne.
Praca na terenie miasta Łomża lub powiatu łomżyńskiego.
Oferujemy:
 • trakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub umowy o pracę.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt
Telefoniczny: 86-215-69-49 w godz. 09:00 – 14:00 lub na adres e-mail: zpozlomza@poczta.onet.pl

30.07.2020

Szpital im. Michała Kajki zlokalizowany w Mrągowie (woj. warmińsko-mazurskie) Zaprasza do współpracy Lekarzy Neonatologów oraz Pediatrów.

Wymagania:
Lekarz neonatolog:

 • specjalista w zakresie neonatologii
 • doświadczenie w pracy w oddziałach noworodkowych i pediatrycznych

Lekarz pediatra:

 • specjalista w zakresie pediatrii
 • wymagany kurs resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodka
 • praca dzienna w pododdziale noworodkowym
 • dyżury w oddziale pediatrycznym z jednoczesnym obstawieniem pododdziału noworodkowego

Co oferujemy:

 • elastyczny grafik dostosowany do potrzeb lekarza ? jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy w każdym wymiarze czas
 • bardzo atrakcyjne wynagrodzenie
 • formę zatrudnienia w postaci kontraktu lub umowy o pracę/zlecenie
 • pomoc w relokacji
 • pomoc w znalezieniu mieszkania

Zapraszamy do Kontaktu drogą telefoniczną, mailową lub przez wysłanie CV.

Telefon: +48 731 644 255 ,E-mail: m.szymczyk@oqp.agency


Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie kwalifikowania osób przez lekarza na kandydatów na dawców i dawców krwi lub jej składników.

Ogłoszenie konkursowe poniżej. 

1. Ogłoszenie konkursowe >>pobierz<< 
2. Formularz ofertowy lekarz  >>pobierz<< 
3.Formularz ofertowy lekarz – załącznik >>pobierz<< 
4. Formularz ofertowy osoby fizyczne lekarz  >>pobierz<< 
5. Szczegółowe warunki korzystania z ofert  >>pobierz<< 

 


29.07.2020

Samodzielny Niepubliczny ZOZ „Mazur-Med” Pomiećko sp.j w Mrągowie poszukuje lekarza specjalisty w zakresie endokrynologii oraz neurologii.
Współpraca obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w poradni:
– endokrynologicznej od dnia 01 stycznia 2021 r.
– neurologicznej od 01 sierpnia 2020 r.

Forma zatrudnienia i warunki wynagrodzenia do indywidualnego uzgodnienia. Elastyczne godziny pracy.
Możliwość prowadzenia gabinetu prywatnego/preferencyjne warunki najmu lokalu.
Szczegółowe informacje pod numerem tel. 89 743-37-87; kom. 697 704 300 /z prośbą o wcześniejszego sms-a.
Osoba do kontaktu: Witold Pomiećko – kierownik SNZOZ Mazur-Med Mrągowo


21.07.2020

Szpital Powiatowy w Kętrzynie (województwo warmińsko-mazurskie)
ZATRUDNI LEKARZY SPECJALISTÓW w dziedzinie
1) chorób wewnętrznych,
2) chirurgii ogólnej,
lub w trakcie specjalizacji lub chcących podjąć specjalizację w w/w dziedzinach.
Oferujemy korzystne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia.
Forma zatrudnienia w zależności od preferencji. Proponujemy umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Ponadto oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia,
 • elastyczny czas pracy,
 • płatny urlop w przypadku umowy cywilno-prawnej,
 • dobrą organizację pracy (wsparcie ze strony doświadczonego personelu asystenckiego, pielęgniarskiego,  sekretarek medycznych i kadry zarządzającej),
 • – pomoc w znalezieniu zakwaterowania na miejscu.

W przypadku odbywania rezydentury istnieje możliwość uzyskania dodatkowych gratyfikacji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr:
89 751 25 02 (sekretariat)
lub e-mail na adres szpital@post.pl


15.07.2020

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii na stanowisku kierownika Izby Przyjęć
Wymiar zatrudnienia – pełen etat – umowa o pracę lub kontrakt. Aplikacje (CV) należy składać osobiście w sekretariacie WZLP lub przesyłać na adres: a.blaszczyk@wzlp.pl do dnia 27 lipca 2020r.
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji. Kandydaci wyrażają w CV zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych w czasie rekrutacji będzie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie, 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 35. Inspektor Ochrony Danych Osobowych – tel.89 678 53 49

09.07.2020

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkach
zatrudni Kierownika Oddziału Psychiatrycznego oraz lekarzy psychiatrów.

Oferujemy:

 • umowę o pracę lub umowę kontraktową,
 • atrakcyjne wynagrodzenie plus dodatek za wysługę lat,
 • możliwość zakwaterowania w pobliżu szpitala
 • 14 dni płatnego urlopu szkoleniowego,
 • pracę w nowoczesnych warunkach,
 • możliwość rozwoju zawodowego dzięki utworzeniu w Szpitalu Oddziału Klinicznego, Samodzielnej Pracowni Psychopatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz współpracy z innymi uczelniami,
 • regularne szkolenia podyplomowe,
 • dobrą, koleżeńską atmosferę w zespole.

Niezbędne:

 • Specjalizacja z psychiatrii
 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • Orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista
 • Sumienność

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv z klauzulą o ochronie danych osobowych (wzór klauzuli poniżej) na adres mailowy: rekrutacja@drewnica.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn.29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr.133 poz. 883)?

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o., adres: ul. Karola Rychlińskiego 1, 05-091 Ząbki. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawienia.


07.07.2020

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni do pracy na oddziale lekarzy pediatrów, neonatologów i laryngologów: lekarzy specjalistów lub chcących się specjalizować na Oddziale Chirurgii Dziecięcej: na dyżury medyczne lekarzy chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, pediatrów, neonatologów oraz lekarzy na dyżury medyczne w Izbie Przyjęć i w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia. tel. 55-239-45-67, 55-239-44-02


29.06.2020

NZOZ „Twoje Zdrowie EL” Sp.o.o. z siedzibą w Elblągu zatrudni lekarzy POZ ze specjalizacją z medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych lub bez specjalizacji oraz zatrudni lekarzy następujących specjalności:

 • kardiolog
 • dermatolog
 • endokrynolog
 • diabetolog
 • gastroenterolog.

Oferujemy atrakcyjne warunki finansowe, elastyczny czas pracy. Praca w miłym i wykwalifikowanym zespole.
Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod nr tel 55 221 17 55, lub biuro@twojezdrowie.eu


26.06.2020

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o., lider w leczeniu chorób płuc na Pomorzu poszukuje kandydata na stanowisko:

ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH

Główne obowiązki:
Kierowanie pracą pionu medycznego zgodnie z ustalonym dla niego zakresem zadań, a w szczególności:

 • planowanie i organizacja pracy pionu medycznego,
 • nadzór kierowniczy nad pracownikami pionu medycznego,
 • monitorowanie i kontrola realizacji umów ze świadczeniodawcami,
 • nadzór na zapewnieniem odpowiedniego poziomu usług medycznych,
 • opracowywanie procedur wykonawczych dla pionu medycznego,
 • kontrola gospodarki lekowej,
 • reprezentowanie Szpitala oraz współpraca z podmiotami zewnętrznymi.

Wykształcenie:

 • posiadanie tytułu zawodowego lekarza i tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny

Wymagania konieczne:

 • minimum 8-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie, udokumentowane doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w podmiotach leczniczych,
 • umiejętność kierowania zespołem,
 • umiejętność strategicznego myślenia,
 • umiejętność prowadzenia negocjacji,
 • zdolności analityczne,
 • kreatywność,
 • odporność na stres,
 • komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów.

Wymagania pożądane:

 • studia podyplomowe z zakresu zarządzania,
 • znajomość języka obcego.

Oferujemy:

 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę/ umowę cywilnoprawną,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • ciekawą, pełną zawodowych wyzwań pracę.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wraz z klauzulą o ochronie danych osobowych na adres mailowy: m.ozga@szpitalprabuty.pl
Telefon kontaktowy 55 262 43 79

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami

Prosimy o dodanie klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.


24.06.2020

Oferta pracy dla Lekarza Dentysty. Pacjenci prywatni i na NFZ. Gabinet wyposażony w nowoczesny sprzęt.

Dużo pacjentow. Miła atmosfera pracy. Dobre warunki pracy. Gabinet pod Olsztynem. LUBOMINO

kontakt: 792 222 978  adriana.borowa@o2.pl


Nowo otwarty Gabinet Stomatologiczny w Lidzbarku koło Działdowa nawiąże współpracę z lekarzem dentystą. Oferujemy dobre warunki pracy i płacy 50 % wynagrodzenia od pacjenta i samochód służbowy.

Tel. 539 473 539


23.06.2020

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  ?Twoje Zdrowie EL? Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu zaprasza studentów V roku wydziału lekarsko-dentystycznego do obycia w naszej jednostce/podmiocie medycznym stażu podyplomowego, który realizowany będzie w doskonałych warunkach lokalowych, na nowoczesnym sprzęcie medycznym, w miłej atmosferze i pod okiem doskonałych specjalistów. 

Dodatkowym atutem odbywania stażu podyplomowego jest możliwość uzyskania gratyfikacji finansowych, które sfinansuje nasza spółka Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 55 221 17 55, adresem 


15.06.2020

Dyrektor Gminnego Centrum Zdrowia ZPZOZ w Olsztynku zatrudni lekarzy na dyżury w Ratownictwie Medycznym.
Kontakt: Dyrektor tel. 604135784;
e-mail: poczta@zoz-olsztynek.pl


10.06.2020

Szczytno – poszukujemy lekarza dentysty
Stomatologia zachowawcza, endodoncja, protetyka.
Zapewnimy Ci:

 • Dużą bazę pacjentów
 • Zabiegi tylko komercyjne
 • Dobrą atmosferę i wsparcie
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
 • Możliwość awansu zawodowego i wspólne szkolenia
 • Elektroniczny system obsługi pacjenta
 • Znakomite otoczenie
 • Pracę, która daje świetny work-life balance
 • Wysokiej jakości materiały
 • Mikroskop, system do gutaperki na ciepło, endomotor, radiowizjografia, tomograf, urządzenie do piezochirurgii

Zapraszamy do kontaktu wszystkie zainteresowane osoby!
kontakt: 731 644 255
rekrutacjadentalway2@gmail.com


08.06.2020

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni do pracy na oddziale lekarzy pediatrów, neonatologów i laryngologów: lekarzy specjalistów lub chcących się specjalizować na Oddziale Chirurgii Dziecięcej: na dyżury medyczne lekarzy chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, pediatrów, neonatologów oraz lekarzy na dyżury medyczne w Izbie Przyjęć”.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia. tel. 55-239-45-67, 55-239-44-02

 

 

 

 

 


05.06.2020

Prezes Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.
PILNIE zatrudni lekarza specjalistę:

w zakresie PEDIATRII na stanowisko: KOORDYNATORA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO

w zakresie NEONATOLOGII na stanowisko: KOORDYNATORA P/ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO

Oferujemy korzystne warunki finansowe.
Więcej informacji pod numerami telefonów:
Dyrektor ds. lecznictwa – tel. (89) 741 94 15,
Kadry – tel. (89) 741 94 12.
e-mail: kadry@szpital-mragowo.pl


3.06.2020

Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica zatrudni lekarzy specjalistów lub w trakcie specjalizacji z zakresu MEDYCYNY RODZINNEJ lub CHORÓB WEWNĘTRZNYCH do pracy w poradni POZ.
Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy kontraktowej
 • wynagrodzenie 130,00 zł/h
  maksymalnie 4 Pacjentów/h
 • pracę w systemie mMedica
  pracę w nowoczesnej Klinice, będącej liderem opieki medycznej w Elblągu i jedną z największych placówek prywatnych w Polsce północno  wschodniej

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu:
mail: lucyna.jarosz@grupabluemedica.pl
telefon: 791-901-201
www.ecmlifeclinica.pl


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie zatrudni lekarzy do pracy w oddziałach:

 • Klinicznym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym po stronie zachowawczej – praca dzienna oraz dyżury
 • Neurologii
 • Onkologii i Immunoonkologi
 • Radioterapii
 • Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
 • w Poradni Endokrynologicznej

Szpital nawiąże współpracę z lekarzami specjalistami, rezydentami, a także osobami chętnymi do rozpoczęcia specjalizacji. Wynagrodzenie, forma zatrudnienia i szczegółowe warunki współpracy do uzgodnienia z Dyrekcją Szpitala.
W przypadku pytań proszę dzwonić do Sekretariatu Dyrekcji pod numer 89 539 82 40, ewentualnie na numer 602 321 093


26.05.2020

SP ZOZ MSWiA z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie zatrudni  lekarza ze specjalizacją lub w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii.
 
Oferujemy:
 • pracę w młodym, prężnym zespole,
 • stabilność  zatrudnienia,
 • możliwość dalszego rozwoju,
Warunki zatrudnienia do negocjacji
 
Informacje w sprawie zatrudnienia: 
 89 539 82 40  lub 89 539 84 15 

20.05.2020

Pro-Medica w Ełku Sp. z o. o. pilnie zatrudni lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych na stanowisko:ORDYNATOR ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH oraz lekarza medycyny z co najmniej ośmioletnim stażem pracy na stanowisko: NACZELNEGO LEKARZA Oferujemy korzystne warunki finansowe i wsparcie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania. Forma zatrudnienia do uzgodnienia

Osoby zainteresowane spoza Ełku mogą liczyć na udostępnienie mieszkania.
Szczegóły: 87 6209571, 87 6209568, 601803693

19.05.2020

Zapraszamy do współpracy lekarzy dentystów lub lekarzy po stażu zainteresowanych swoim rozwojem. Oferujemy pracę w nowoczesnej klinice z zaangażowanym zespołem. Posiadamy nowoczesne wyposażenie m.in. mikroskop, tomograf, skaner 3D.
Osobom, które chciałyby związać swoją karierę z naszą kliniką ułatwimy dalszą edukację na kursach i szkoleniach.
Poszukujemy lekarzy, którzy są oddani swojej pasji, dbają o najwyższe standardy pracy.
Więcej informacji można uzyskać dzwoniąc bezpośrednio do nas pod nr telefonu 504081286 lub wysyłająć email elzbieta@sujka.pl
Specjalistyczna Praktyka Dentystyczna Sujka Sp.p. Olsztyn ul. Targ Rybny 14


Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica pilnie poszukuje lekarzy w:

 1. Oddziale Neurologicznym,
 2. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,
 3. Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (POZ),
 4. Zakładzie Radiologii,
 5. Pracowni Endoskopii,
 6. Zakładzie Patomorfologii,

oraz w innych Oddziałach Szpitala.

Forma zatrudnienia i warunki płacy do uzgodnienia.

Informacje uzyskać można od Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa tel. (67) 2106204 lub
w Dziale Służb Pracowniczych tel. (67) 2106215, e-mail: sekretariat@szpitalpila.pl lub kadry@szpital.pila.pl


18.05.2020

Dyrektor Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień
W Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 8 poszukuje lekarzy, felczerów (dowolnej specjalności)
do pracy na umowę zlecenie (osoby fizyczne) lub prowadzące własną działalność gospodarczą
na świadczenie usług medycznych w Izbie Wytrzeźwień Ambulatorium dla Nietrzeźwych w II półroczu 2020 r. (dyżury 12 i 24 godzinne)
Informacje można uzyskać pod numerem tel. 89 533 12 90 w. 20 (kadry)
Aneta Szydlik-Kościńska
email: kadry@mzpitu.olsztyn.eu


15.05.2020

Nawiążę współpracę z dentystą, gabinet z nowoczesnym wyposażeniem / laser , mikroskop ,możliwość rozwoju zawodowego / współpraca z doświadczonym personelem , elastyczne warunki współpracy , zapraszamy
CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na: dental.vvt@gmail.com


11.05.2020

Praktyka stomatologiczna „DENTESTETIC” poszukuje do współpracy lekarzy stomatologów.      

Oferujemy atrakcyjną  pracę i płacę w nowoczesnych przychodniach w Nidzicy i Olsztynie w zgranym zespole lekarzy w ramch praktyki prywatnej. Oferujemy komfortowe mieszkanie dla lekarzy . Posiadamy nowoczesny sprzęt  między innymi radiowizjografia,  tomografia CBCT. Elastyczne godziny  pracy. Jeśli chcesz pozytywnych zmian na swojej stomatologicznej drodze zawodowej, dołącz do naszego zespołu. Praca z nami daje  nowe możliwości i perspektywy rozwoju  zawodowego i jest przyjemnością. Mile widziane 2 -letnie doświadczenie lub  po stażu.
Kontakt: dentestetic.olsztyn@gmail.com  lub   tel. 601 944  119


05.05.2020

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu zatrudni do pracy na
oddziale lekarzy pediatrów, neonatologów i laryngologów: lekarzy specjalistów lub chcących się specjalizować na Oddziale Chirurgii Dziecięcej: na dyżury medyczne lekarzy chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych, pediatrów, neonatologów oraz lekarzy na dyżury medyczne w Izbie Przyjęć.

Forma zatrudnienia do uzgodnienia.

tel. 55-239-45-67, 55-239-44-02


29.04.2020

Prezes Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o.
PILNIE zatrudni lekarza specjalistę: w zakresie PEDIATRII na stanowisko: KOORDYNATORA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO

w zakresie NEONATOLOGII na stanowisko: KOORDYNATORA P/ODDZIAŁU NOWORODKOWEGO

Oferujemy korzystne warunki finansowe. Więcej informacji pod numerami telefonów:
Dyrektor ds. lecznictwa – tel. (89) 741 94 15,
Kadry – tel. (89) 741 94 12.
e-mail: kadry@szpital-mragowo.pl


Prezes Zarządu Szpitala Mrągowskiego im. Michała Kajki Sp. z o.o. 
PILNIE zatrudni lekarza specjalistę w zakresie radiodiagnostyki na stanowisko:

KIEROWNIK DZIAŁU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Oferujemy korzystne warunki finansowe. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.
Więcej informacji pod numerami telefonów:
Dyrektor ds. lecznictwa – tel. (89) 741 94 15,
Sekcja Służb Pracowniczych – tel. (89) 741 94 12.

e-mail: kadry@szpital-mragowo.pl


20.04.2020 r.

Nowy gabinet stomatologiczny Kameralna Dent w Mławie tworzy od podstaw zespół lekarzy.
Nawiążemy długoterminowa współpracę z lekarzami następujących specjalności: 
– ortodoncja
– implantologia
– protetyka
– stomatologia dziecięca
– stomatologia zachowawcza
– stomatologia estetyczna

Forma współpracy do uzgodnienia.
Zapewniamy najwyższej jakości nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Przewidywany termin otwarcia czerwiec/lipiec 2020.
Zainteresowanych prosimy o kontakt:  beata-stom@tlen.pl,  tel: 570 156 555