Rejestracja praktyki wyjazdowej

Indywidualna/specjalistyczna  praktyka lekarska i lekarsko-dentystyczna wyłącznie w miejscu wezwania (tzw. „wizyty domowe”)

I. Warunki jakie powinien spełniać lekarz zamierzający wykonywać indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania:

Lekarz powinien:

 1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
 2. nie może być:
  a) zawieszonym w prawie wykonywania zawodu ani ograniczonym w wykonywaniu określonych czynności medycznych
  b) ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
  c) pozbawionym uprawnienia do wykonywania zawodu orzeczeniem przez sąd środka karnego albo przez sąd lub prokuratora środka zapobiegawczego zakazu wykonywania zawodu;
 3. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 4. posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również w przypadkach niecierpiących zwłoki, w szczególności gdy zwłoka w udzieleniu pomocy mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia (dalej – przypadki niecierpiące zwłoki);
 5. posiadać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również produktów leczniczych i sprzętu do udzielania pomocy w przypadkach niecierpiących zwłoki.
 6. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

II. Jakie dokumenty należy złożyć: 

 1. wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie

Wzór wniosku do pobrania >>pobierz>>(indywidualna kod praktyki 95)/ (specjalistyczna kod praktyki 96)

III. Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wynosi 118,00 zł.
Opłata za zmianę wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą wynosi 59,00zł

Rachunek bankowy: BRE BANK SA: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001