ustawa m Przedłużenie terminu do składania sprawozdań w BDO oraz inne zmiany w ustawie o odpadach !!!!!!!!

 Informujemy, że weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r, poz. 150), która wprowadziła m.in. następujące zmiany:

1. w okresie do dnia 30 czerwca 2020 r. dopuszczono sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej, z tym, że prowadzenie karty przekazania odpadów w formie papierowej jest dopuszczalne, jeżeli przekazujący odpady wystawi kartę przekazania odpadów lub kartę przekazania odpadów komunalnych w tej formie.
2. Wzór karty przekazania odpadów sporządzanej w przypadku, o którym mowa w pkt 1 określił załącznik nr 5a do ww. ustawy, a wzór karty ewidencji odpadów załącznik nr 5c.
3. Określono obowiązki posiadaczy odpadów w przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów oraz złożenie sprawozdań.
4. Przedłużono termin składania rocznych sprawozdań o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Z pełna treścią aktu prawnego można zapoznać się pod adresem:
http://isip.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000150/O/D20200150.pdf

Z poważaniem
Katarzyna Godlewska
Radca Prawny WMIL w Olsztynie