bdo m Przypominamy o obowiązku wpisu do rejestru wytwórców odpadów !!!!!

 Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami prowadzony przez właściwego Marszałka Województwa

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, którzy do tej pory nie złożyli wniosków o wpis do w/w rejestru, zobowiązani są do jego złożenia do końca 2019 r. Wpis do rejestru wiąże się z nadaniem numeru rejestrowego. Brak takiego nr uniemożliwi odbiór odpadów.
Zgodnie z informacją podaną na oficjalnej stronie BDO (https://bdo.mos.gov.pl/news/przedsiebiorco-sprawdz-czy-twoj-kontrahent-jest-wpisany-do-rejestru-bdo/)

"Od 1 stycznia 2020 r. realizacja obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych będzie prowadzona za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Jeżeli podmiot wytworzy odpady i nie będzie zarejestrowany, nie będzie mógł przekazać tych odpadów np. odbierającemu. Ponieważ nie będzie miał możliwości wystawienia karty przekazania odpadów w BDO, jak również odbierający nie będzie mógł ich bez wystawionej karty odebrać. Dlatego ważne jest, aby zarejestrować się do końca 2019 roku."

Wniosek w formie pisemnej składa się przez wypełnienie formularza rejestrowego, załączając do niego oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru. Formularz wniosku oraz stosowny wzór oświadczenia znajdują się na stronie: https://bdo.mos.gov.pl/

Wniosek rejestrowy można złożyć w następujący sposób:

  • osobiście w urzędzie marszałkowskim właściwym dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
  • wysyłając pocztą na adres urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania
  • za pomocą e-maila, jeśli jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym
  • przez platformę ePUAP


Więcej informacji na temat rejestru, sposobu wypełniania wniosku, a także nr kontaktowe można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

https://bip.warmia.mazury.pl/891/1930_rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html