nfz m ZARZĄDZENIE Nr 55/2019/DEF PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców


Zarządzenie przewiduje możliwość przyznania świadczeniodawcom (podmioty wymienione w § 1 ust. 2 przedmiotowego zarządzenia) dofinansowania do zakupu oprogramowania, przy czym przez oprogramowanie należy rozumieć oprogramowanie wykorzystywane do zapewnienia możliwości wystawiania elektronicznych zaświadczeń lekarskich lub dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej;
W celu otrzymania dofinansowania świadczeniodawca powinien złożyć wniosek do dyrektora właściwego oddziału Funduszu do dnia 10 sierpnia 2019 r. (wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia), a także specyfikację dofinansowania, której wzór określony jest w załączniku nr 2 do zarządzenia oraz potwierdzone za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie w 2018 r. albo 2019 r. oprogramowania;
O dofinansowaniu decyduje dyrektor właściwego oddziału NFZ według kolejności zgłoszeń (do wyczerpania środków, nie później niż do 31 sierpnia 2019r.)
Dofinansowanie obejmuje 80% poniesionych wydatków, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1 000 zł - dofinansowane mogą być wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł;
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

 

radca prawny Tomasz Kozak