info m Tym Koleżankom i Kolegom, którzy jeszcze nie złożyli sprawozdania, przypominamy o obowiązku złożenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania.

 

Sprawozdanie należy składać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Miejsce załatwienia:
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
Biuro Gospodarowania Odpadami
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Więcej informacji oraz wzory sprawozdań na stronie:
https://bip.warmia.mazury.pl/informacja/254/roczne-sprawozdanie-o-wytwarzanych-odpadach-i-gospodarowaniu-odpadami.html