Okręgowy Zjazd Lekarzy -  6 kwietnia 2019 r godz. 9.00

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska


PORZĄDEK OBRAD

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy
Warmińsko- Mazurskiej Izby Lekarskiej
w dniu 6 kwietnia 2019 r.

godz. 9.00

1. Występ Chóru Lekarzy "Medici pro Musica".
2. Otwarcie Zjazdu przez Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej Dr Annę Lella.
3. Wspomnienie lekarzy, którzy odeszli w minionym roku.
4. Wystąpienia gości.
5. Wyróżnienie Lekarzy i Lekarzy Dentystów, którzy przepracowali w zawodzie 50 lat.
6. Wręczenie Odznaczeń "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur".
7. Wręczenie nagród za uzyskane stopnie naukowe.
8. Przyznanie nagród im. Prof. Edwarda Lenkiewicza za najlepszą publikację naukową dla młodych lekarzy i lekarzy dentystów w roku 2018.
godz. 11.30
9. Przerwa kawowa.
10. Wybór Przewodniczącego Zjazdu, Zastępców Przewodniczącego i Sekretarzy.
11. Wybór Komisji:

- Mandatowej (3 osoby),
- Uchwał i Wniosków (4 osoby),
- Skrutacyjnej (3 osoby)

12. Informacja Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie Komisji Wyborczej Zjazdu, zasadach głosowania i przebiegu wyborów uzupełniających na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członków Okręgowego Sądu Lekarskiego.
13. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
14. Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia Regulaminu Zjazdu.
15. Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zjazdu.
16. Przedstawienie listy kandydatów na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
17. Przedstawienie listy kandydatów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego.
18. Głosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
19. Glosowanie w sprawie zamknięcia listy kandydatów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego.
20. Sprawozdania:

- z działalności Okręgowej Rady Lekarskiej i jej komisji problemowych - Prezes ORL lek. dent. Anna Lella;
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej - lek. Mirosława Kozłowska;
- Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego - lek. Piotr Niemier;
- Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej - dr n. med. Leszka Cichowskiego;
- Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej - lek. Krystyna Łaskarzewska-Resiak.

21. Raport Zespołu ds. Inwestycji Domu Lekarza.
22. Dyskusja nad sprawozdaniami.
23. Głosowanie w sprawie przyjęcia sprawozdań:

- uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie za rok 2018;
- uchwały Nr 4 w sprawie podziału wyniku finansowego netto za rok 2018;
- uchwały Nr 5 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowej Rady Lekarskiej;
- uchwały Nr 6 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
- uchwały Nr 7 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowego Sądu Lekarskiego;
- uchwały Nr 8 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Okręgowej Komisji Rewizyjnej;
- uchwały Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej za rok 2018.

24. Przeprowadzenie głosowania na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i członków Okręgowego Sądu Lekarskiego (w trakcie sprawozdań).
25. Przedłożenie projektu budżetu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej na rok 2019 - Skarbnik ORL dr n. med. Leszek Cichowski.
26. Dyskusja.
27. Przyjęcie uchwały Nr 10 w sprawie budżetu Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej na rok 2019.
28. Ogłoszenie wyników głosowania przez Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej.
29. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
30. Dyskusja i glosowanie w sprawie przyjęcia uchwał, stanowisk, apeli zjazdowych.
31. Zakończenie obrad Zjazdu (ok. godz. 15.00).
32. Lunch.