bdo m Komunikat  w sprawie nowego obowiązku dotyczącego lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących indywidualną praktykę lekarską/dentystyczną wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach

Lekarze i lekarze dentyści prowadzący indywidualne praktyki lekarskie i dentystyczne, będący wytwórcami odpadów, prowadzącymi ewidencję odpadów są zobowiązani uzyskać wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.
W celu realizacji tego obowiązku, lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są w terminie do dnia 24 lipca 2018 roku do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach gospodarujących odpadami prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.
Formularze wniosków dostępne są na stronie www.bdo.mos.gov.pl. Wniosek należy pobrać i wypełnić, a następnie złożyć go w formie pisemnej na adres.
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Ochrony Środowiska
ul. Głowackiego 17
10-447 Olsztyn

Do wniosku o wpis do rejestru, składanego w formie pisemnej, dołącza się:

- oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenie o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym,
- oświadczenie zawierające klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wszelkie niezbędne informacje dotyczące wpisu do Rejestru, wzory oświadczeń oraz kontakt do osób mogących udzielić szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie znajdą Państwo pod linkiem:
https://bip.warmia.mazury.pl/891/rejestr-podmiotow-wprowadzajacych-produkty-produkty-w-opakowaniach-i-gospodarujacych-odpadami.html

 


 

Wyjaśnienie dotyczące wpisu do Rejestru BDO
Odpowiadając na zgłaszane wątpliwości dotyczące kwestii, czy lekarz, lekarz dentysta jest zobowiązany uzyskać wpis do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), w sytuacji, gdy np. wynajmuje pomieszczenia od innego podmiotu, lub wykonuje świadczenia zdrowotne wyłącznie na rzecz podmiotu leczniczego, uprzejmie wyjaśniam:
zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach, wytwórca odpadów definiowany jest jako każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdy, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (...).
Jednak na podstawie art. 28 ustawy o odpadach istnieje możliwość, w przypadku korzystania przez wytwórców odpadów ze wspólnego lokalu, przeniesienia odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą. Umowa o przeniesieniu odpowiedzialności powinna być zawarta, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
W przypadku przeniesienia odpowiedzialności, o której mowa powyżej to podmiot, na rzecz którego przeniesiono tę odpowiedzialność obowiązany jest do prowadzenia ewidencji (w tym i karty przekazania odpadów) w zakresie wytwarzanych odpadów, a także do uzyskania wpisu do Rejestru BDO.

 

Z poważaniem
r.pr. Katarzyna Godlewska