ceidg m Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność gospodarczą (sprawa pilna !)

Chcielibyśmy zakomunikować, że dnia 19 maja 2018 r. mija termin, w którym zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015, poz. 1893), przedsiębiorca tj. każdy lekarz prowadzący działalność gospodarczą, powinien uzupełnić wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numer PESEL, w przypadku gdy wpis takiej informacji nie zawiera. Nie uzupełnienie tego braku w ustawowym terminie skutkować będzie wykreśleniem danego przedsiębiorcy z przedmiotowej ewidencji.
Jednocześnie informujemy, że w celu sprawdzenia czy nr Pesel znajduje się w CEiDG najlepiej zadzwonić do urzędu miasta bądź gminy, gdyż sami nie są Państwo w stanie zweryfikować tej informacji poprzez stronę internetową https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx.