mz mUprzejmie informuję, iż 23 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), które zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r.

Nowe rozporządzenie w dużej części powiela dotychczas obowiązujące zapisy, wprowadzając jednak pewne zmiany, które dotyczą m.in.:
1. Wprowadzenia wzoru książeczki zdrowia dziecka (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.);
2. Wprowadzenia zapisów dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej w przypadku wystawiania recept pro auctore oraz pro familia przez pielęgniarki i położne;
3. Wprowadzenia możliwości złożenia w postaci elektronicznej przez pacjenta następujących oświadczeń: o upoważnieniu o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji oraz o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. Powyższe oświadczenia w formie elektronicznej pacjent może złożyć za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, przewidzianej w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;
4. Wprowadzenie możliwości przekazania odmowy udostepnienia dokumentacji medycznej również w formie elektronicznej, jako alternatywę do pisemnej formy;

Z poważaniem
r.pr. Katarzyna Godlewska